Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Έτοιμος ο φάκελος για τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΣΔΙΤ)

Η είδηση όπως ήρθε από το "Δυτικό μέτωπο", χωρίς ...κανένα σχόλιο!

Στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ αποφασίστηκε η υποβολή φακέλων για την ένταξη στις ΣΔΙΤ των ΜΕΑ Πειραιώς και Φυλής, με αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τους.
 
 
Αριθμός Απόφασης: 466/2020. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή φακέλου πρότασης στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, για την αξιολόγηση και υπαγωγή του έργου με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) για τις ανάγκες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων», στις διατάξεις του ν. 3389/2005, περί Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΦΕΚ Α' 232/22-9- 2005).
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, σήμερα την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,
...
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου. 2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης. 3. Αποφασίζει:
(α) την υλοποίηση του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) για τις ανάγκες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων», με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ν. 3389/2005) κατά την υποβληθείσα πρόταση.(β) την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.: - να υποβάλει προς τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, φάκελο πρότασης για ένταξη στον Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3389/2005) του ως άνω έργου...
.....
Ένα άλλο σημείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό:
<Το αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης συνίσταται στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων του θέματος, για τις ανάγκες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και μέρος των Δήμων του Νότιου Τομέα Αθηνών, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων. 
Το προτεινόμενο Έργο, εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής και αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της διαχείρισης των αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής με το επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και με τις αρχές του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων [ΠΥΣ 39/31.08.2020 (ΦΕΚ Α’ 185/2020): Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)]. >

ολόκληρη η απόφαση  εδώ

Το σχόλιο από το  "Δυτικό Μέτωπο" εδώ