Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Επιστολή προς τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων

Επιστολή προς τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων απέστειλε ο Παντ. Κάμας για τα θέματα που προτίθεται να βάλει στη σύσκεψη δημάρχου και επικεφαλής παρατάξεων που θα γίνει στο δημαρχείο την Τετάρτη 23/06/2021! 
Μια σύσκεψη για την οποία δεν υπήρξε καμία πληροφόρηση, ούτε είναι γνωστή η ατζέντα της. (ψιλά γράμματα)!

Η επιστολή:
Θέμα:«ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ»
Αγαπητοί Συνάδερφοι,
Για εμάς οι συσκέψεις με τον Δήμαρχο των Επικεφαλής των Παρατάξεων, οφείλουν να έχουν προωθητικό χαρακτήρα. Να εμπλουτίζουν το Δημόσιο Διάλογο.
Η πόλη μας, μετά από χρόνια δέχεται μία ολομέτωπη επίθεση. 
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Στο Σχιστό, Νεκροταφείο της Ανάστασης, Επέκταση των εγκαταστάσεων της Cosco, αποτελούν υπαρκτές απειλές της βιωσιμότητάς μας.
Στο πλαίσιο αυτό εμείς πιστεύουμε ότι η ίδια η πόλη θα πρέπει να χαράξει ενεργητικές πολιτικές, που να βελτιώνουν μεσομακροπρόθεσμα την ποιότητα ζωής των κατοίκων, να ανοίγουν τις δυνατότητες για διασφάλιση Ευρωπαικών χρηματοδοτήσεων, να σηματοδοτούν το δικό μας υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης.
Η πόλη για να απαντήσει στην Κρίση, χρειάζεται στρατηγική.

Ως τέτοια Βήματα εμείς προτείνουμε :
1. Εισήγηση στο ΔΣ για την ένταξη στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»
Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι μία Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ενέργεια και το Κλίμα», η οποία είναι μια εθελοντική δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τοπικό επίπεδο, κατά τουλάχιστον 40% με ορίζοντα το 2030.
Το κοινό όραμα των δήμων είναι η κινητήρια δύναμη της δράσης για την αντιμετώπιση των ακόλουθων αλληλένδετων προκλήσεων: μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και αξιοποίηση της βιώσιμης ενέργειας. Οι δήμοι προτίθενται να δρομολογήσουν συγκεκριμένα μακροπρόθεσμα μέτρα που θα προσφέρουν ένα κοινωνικά και οικονομικά σταθερό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα την συνετή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Θεωρείται λοιπόν, συλλογική ευθύνη η δημιουργία περισσότερο αειφόρων, ελκυστικών, βιώσιμων, ευέλικτων και ενεργειακά αποδοτικών περιοχών.

Πιο συγκεκριμένα, το κοινό όραμα, με ορίζοντα το 2050, στοχεύει:
• Στην απαλλαγή των περιοχών από τις ανθρακικές εκπομπές, συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στη διατήρηση της μέσης αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, όπως προβλέπεται στη διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που επιτεύχθηκε κατά την COP 21 στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο του 2015.
• Σε περισσότερο ανθεκτικές περιοχές, ως προετοιμασία για τις αναπόφευκτες αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
• Στην καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές ενεργειακές υπηρεσίες για όλους, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της ενεργειακής ασφάλειας.
Αυτή τη στιγμή το Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα γνωρίζει ευρεία απήχηση σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς 10.671 δήμοι σε όλη την Ευρώπη το έχουν υπογράψει, εκ των οποίων 224 από την Ελλάδα (με 143 υποβεβλημένα Σχέδια Δράσης). Παρακάτω παρατίθενται 10 λόγοι για την προσχώρηση ενός δήμου στο Σύμφωνο:
• Απόκτηση ευρείας αναγνώρισης και προβολής διεθνώς
• Συμβολή στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια
• Ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεσμεύσεων του δήμου
• Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης στήριξης για δράσεις σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια
• Διευκόλυνση της πρόσβασης για χρηματοδότηση τοπικών ενεργειακών έργων
• Ευκαιρίες δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και δημιουργίας ικανοτήτων
• Λήψη εξατομικευμένης καθοδήγησης η οποία οδηγεί σε από κοινού διαμορφωμένη συνολική δράση για την ενέργεια και το κλίμα
• Εξασφάλιση πρόσβασης σε «τεχνογνωσία αριστείας»
• Υποβοηθούμενη αυτοαξιολόγηση και συγκριτική αξιολόγηση
• Ενισχυμένη συνεργασία με εθνικές και τοπικές αρχές και λήψη εξατομικευμένης υποστήριξης από αυτές

Οι δήμοι που συμμετέχουν στο Σύμφωνο, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% ως το 2030, μέσω δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να επιτύχουν το στόχο αυτό, δεσμεύονται να προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες:
• Βασική απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και εκπομπών CO2 στα όρια του δήμου, καθώς και εκτίμηση των κινδύνων και της τρωτότητας από την κλιματική αλλαγή.
• Υποβολή Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), και ενσωμάτωση στρατηγικών για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με χρονικό ορίζοντα το 2030, εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός δύο ετών από την υπογραφή του Συμφώνου, συμπεριλαμβανομένης απογραφής βασικών εκπομπών, όπου θα εκτίθεται ο τρόπος επίτευξης των στόχων.
• Τακτική δημοσίευση -ανά διετία μετά την υποβολή του ΣΔΑΕΚ- εκθέσεων πεπραγμένων για λόγους αξιολόγησης, παρακολούθησης και εξακρίβωσης αναφέροντας το βαθμό υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Προτείνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την απόφαση, συμμετοχής της πόλης μας στο Σύμφωνο, και να προχωρήσει άμεσα η Δημοτική Αρχή σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες

2. ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ.
Το ταμείο ανάκαμψης δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης τέτοιων δράσεων. Προφανώς και το ζήτημα της αναδάσωσης του Όρους Αιγάλεω, είναι ζήτημα υπερτοπικό. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς προτείνουμε, να αναλάβουμε πρωτοβουλία, συντονισμού, με τους εμπλεκόμενους Δήμους και τους εμπλεκόμενους Φορείς. Να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες μελέτες, για το ζήτημα αυτό και αν χρειαστεί να βελτιωθούν ώστε να δρομολογηθεί ένα έργο, το οποίο θα αλλάξει τη ζωή των κατοίκων σε μία σειρά Δήμων της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά, και θα βελτιώσει απίστευτα το μικροκλίμα στην πόλη μας.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Είναι γνωστή η πρότασή μας, για τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων από το Δήμο μας.
 Οι Ενεργειακές Κοινότητες, αποτελούν Κοινοπραξίες που μπορούν να αποτελούνται από Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα. Προχωρούν σε μία επένδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε σε έκταση που κατέχουν, είτε που μισθώνουν και το ρεύμα που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ, και συμψηφίζεται στις δικές τους υποχρεώσεις. Εμείς προτείνουμε να προχωρήσει ο Δήμος σε Κοινοπραξία ακόμα και με επιχειρήσεις που επιβαρύνουν την περιοχή μας, όπως η Cosco, Υπεραγορές, Μύλοι Αγίου Γεωργίου, και το « κέρδος» που θα προκύψει, να συμψηφίζει τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις ευάλωτων νοικοκυριών συμπολιτών μας.
Με αυτές τις τρεις προτάσεις, για τις οποίες είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε και τεχνογνωσία, μεσολαβώντας για επαφή της Δημοτικής Αρχής και των Παρατάξεων, με επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και γνώσεις, προσερχόμαστε στη συνάντηση, που οφείλει να είναι παραγωγική και να μην εγκλωβιστεί σε άγονες αντιπαραθέσεις.
Συνδυασμός Κερατσίνι- Δραπετσώνα #ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ