Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Πειραιάς: Διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ο Δήμος Πειραιά στην προσπάθεια του να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ανάρτησε για δημόσια διαβούλευση το επικαιροποιημένο
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Πειραιά (ΤΟ.Σ.Δ.Α.), προκειμένου όλοι οι δημότες να έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν τη γνώμη τους και να συμβάλουν έτσι στην βελτίωση της πόλης μας.

Στο νέο Τοπικό Σχέδιο περιλαμβάνονται δράσεις για την περίοδο μέχρι το 2025 που αφορούν σε μέτρα για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης αλλά και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας και πιο συγκεκριμένα:
  • επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή πολλαπλών ρευμάτων υλικών.
  • ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κουζίνας και κήπου (βιοαπόβλητα)
  • πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση
  • βελτίωση της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη
  • αναβάθμιση όλων των λειτουργιών της υπηρεσίας καθαριότητας και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους.
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 23/6/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις παρατηρήσεις του στα mail: anakiklosi@piraeus.gov.gr, gpolyadis@piraeus.gov.gr

Το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Πειραιά εδώ.