Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Υποχρεωτικός ο αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης για όλες τις αποφάσεις του Δήμου

Από τις 15 Μαρτίου όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα - επιχειρήσεις που ελέγχουν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτούν στο Διαδίκτυο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαύγεια», τους νόμους και τις πράξεις των κυβερνητικών και των διοικητικών οργάνων, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.
Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, οι κατά νόμο δημοσιευτέες πράξεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ενώ οι λοιπές
δεν εκτελούνται εάν δεν έχουν λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) που αποδίδεται με την καταχώρησή τους στους δικτυακούς τόπους του «Δι@ύγεια». 
Απόφαση που δεν έχει λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) δεν μπορεί να εκτελεστεί και η μη δημοσίευση της θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα! Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ