Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Νόμος 4954/2022 οι νέες διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 136) και ισχύει πλέον ως Νόμος 4954/2022 το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που
ψηφίστηκε και χαρακτηρίζεται από το Άρθρο που κατήργησε το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων – Επικεφαλής Παρατάξεων να θέτουν ΠΡΟ ημερησίας κατεπείγοντα θέματα στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Νόμος 4954/2022 περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, όπως

- Άρθρο 41 η φίμωση των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης
- Άρθρο 52 Θα απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου, όχι μόνο για τις μετατάξεις, αλλά και για τις αποσπάσεις των Δημοτικών Υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης
- Άρθρο 57 Οι Σύμβουλοι/Συνεργάτες Δημάρχων θα συντάσσουν έγγραφα των Οικονομικών Υπηρεσιών
- Άρθρα 63 έως 67 Πολιτικά πρόσωπα θα διοριστούν στην ηγεσία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
- Άρθρο 73 Πάλι αλλαγές για τις Δημοτικές Υπηρεσίες Δόμησης, και μάλιστα, σε συγκεκριμένες περιφέρειες, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, παίρνει τις αρμοδιότητες το Υπουργείο
- Άρθρο 74 Κι άλλη παράταση για τη «Διοικητική Υποστήριξη» Δήμων, έως την Πρωτοχρονιά 2023

- Άρθρο 78 Άλλαξαν (πάλι) οι τρόποι συνεδριάσεων σε Δήμους και Περιφέρειες
- Άρθρο 42 Πρόσθετη εξαίρεση στις επιχορηγήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Ο.Τ.Α.
- Άρθρο 43 Διάθεση εσόδων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
- Άρθρο 44 Αδήλωτα τετραγωνικά
- Άρθρο 45 Αναδοχή οφειλών λυομένων Νομικών Προσώπων από Ο.Τ.Α.
- Άρθρο 46 Προσθήκη στο νομικό πλαίσιο για τις Προγραμματικές Συμβάσεις της Αυτοδιοίκησης

- Άρθρα 55 – 56 Σημειακές τροποποιήσεις στον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, για τις κρίσεις Προϊσταμένων
- Άρθρο 51 Εκκίνηση ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων ορισμένου χρόνου
- Άρθρο 69 Παράταση στο Πρόγραμμα «Θησέας»
- Άρθρο 70 Παράταση για τις χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Δήμους
- Άρθρο 71 Εξαίρεση ετών για την υποχρεωτική λύση Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ
- Άρθρο 72 Τροποποίηση στο άρθρο για το πότε δεν απαιτείται Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Άρθρο 75 Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και «Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
- Άρθρο 76 Παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Άρθρο 79 Έλεγχοι Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας από γειτονική Περιφερειακή Ενότητα
- Άρθρο 81 Διόρθωση στοιχείων Μητρώων Δημοσίου Τομέα
- Άρθρα 31 έως και 40 Αλλαγές για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με ειδικά το άρθρο 37 για τις «Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α.»
- Άρθρα 58-60 Νέο πλαίσιο για την Υπαίθρια Διαφήμιση με τροποποίηση των σχετικών αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.
Ο AIRETOS.GR παρουσιάζει το Φ.Ε.Κ. Α’ 136 με το νέο Νόμο 4954/2022 ΕΔΩ