Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ)

Από τα πρακτικά της με αριθ. 34ης/17-12-2021 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Αριθμός Απόφασης: 563/2021:
Ενημερώθηκε η Ε.Ε. από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για το περιεχόμενο του Παραδοτέου 4 της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)», το οποίο εγκρίνει και στη

συνέχεια, θα υποβληθεί στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.


... Εκτός των άλλων, για όποιον έχει τη διάθεση να διαβάσει 500 σελίδες, αξίζουν της προσοχής και είναι αναγκαίες οι  διευκρινήσεις από τους ειδικούς των δήμων για τα παρακάτω:
  • Το νέο ΠΕΣΔΑ, όπως είχε ανακοινωθεί προβλέπει 6 εργοστάσια, τα τρία είναι γνωστά και προχωράνε οι διαδικασίες. Για τα υπόλοιπα εργοστάσια υπάρχουν ορατά χρονοδιαγράμματα;
  • Οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων θα είναι ενταγμένες, σε "πάρκα κυκλικής οικονομίας"!  Ωραία ακούγεται, αλλά τι είναι τούτο;
  • Το εργοστάσιο του Σχιστού θα επεξεργάζεται 120.000σκουπίδια+57.000 τόνους βιοπόβλητα. Είναι τελικός ο αριθμός των τόνων ή θα υπάρχει δυνατότητα αύξησης της παραγωγής του εργοστασίου;
  • Η υποσημείωση στη σελίδα 18   "1.διευκρινίζεται ότι η δυναμικότητα σχεδιασμού των ΜΑΑα (μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων), αφορά το έτος 2030 και στη λειτουργία τους σε μία βάρδια". Άρα μπορεί ένα εργοστάσιο, κάποια στιγμή στο μέλλον, να επεξεργάζεται σε 3 βάρδιες και επιπλέον τόνους αποβλήτων;
  • για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης για ελαχιστοποίηση της ταφής θα αποφασίσει το ΥΠΕΝ :"Προς επίτευξη των στόχων για ελαχιστοποίηση της ταφής, τα υπολείμματα της επεξεργασίας από́ τις ΠAAα κα οδηγούνται στις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης του άρθρου 63 του ν. 4819/2021 υπό́ τον σχεδιασμό́ του ΥΠΕΝ." Επομένως η απόφαση για καύση μετατίθεται για αργότερα;