Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

Εγκρίθηκε το σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων από τον ΕΣΔΝΑ!

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΝΑ (εδώ) εγκρίθηκε το ΠΕΣΔΑ και αναμένεται να διαβιβαστεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος για γνωμοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου 4819/2021. 
Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται η έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εντός δύο μηνών και θεωρητικά η "μάχη" θα δοθεί στη συνεδρίαση του  περιφερειακού συμβουλίου. (Αν όμως παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, τι γίνεται;)


Στο επίκεντρο του ΠΕΣΔΑ 
  • Παραμένει η διαιώνιση της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Φυλής, ενώ προβλέπεται νέα ΜΕΑ στο Σχιστό, και όλα αυτά λέγονται, πλέον, «Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας».
  • Τα  άλλα  «πάρκα κυκλικής οικονομίας» είναι άγνωστο σε ποιες περιοχές θα  γίνουν! 
  • Για την καύση αναφέρεται ότι τα υπολείμματα θα οδηγούνται στις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης! "Προς επίτευξη των στόχων για ελαχιστοποίηση της ταφής, τα υπολείμματα της επεξεργασίας από τις ΜAAα θα οδηγούνται στις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης του άρθρου 63 του ν. 4819/2021 υπό τον σχεδιασμό του ΥΠΕΝ..."
...
Χωροθέτηση  των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων... 

Άρθρο 63: Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων
1. Οι διαδικασίες εκπόνησης ή ανάθεσης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, όπως και χωροθέτησης και δημοπράτησης των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία υλοποίησης αυτών υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η λειτουργία και συντήρηση των μονάδων υπάγεται στις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ. Δύναται να συνάπτονται διαβαθμιδικές συνεργασίες ή προγραμματικές συμβάσεις των ΦοΔΣΑ για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.  Η χωροθέτηση των εν λόγω μονάδων γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και τα σχετικά κριτήρια χωροθέτησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/31.08.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 185), όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Α’ 209).
2. Με την απόφαση της παρ. 23 του άρθρου 72 καθορίζονται οι απαιτούμενες τεχνικές λεπτομέρειες, όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 72, παράγραφος 23. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η δυναμικότητα των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων του άρθρου 63, οι εξυπηρετούμενες από τις μονάδες περιοχές, καθώς και κάθε ειδικός όρος και προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 63.