Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Συνεχίζουν οι ίδιοι αντιδήμαρχοι, έως 2023Με την απόφαση 372/2021 ο δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας ανανέωσε για 2 και κάτι χρόνια ακόμα την θητεία των αντιδημάρχων του δήμου και όρισε τα καθήκοντα τους!

Θεωρητικά, και χωρίς η αξιοσύνη κι η αποτελεσματικότητα όλων των αντιδημάρχων να μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι, εκτιμήθηκε από τη γραμματεία ή τη συνέλευση του "άλλου δρόμου" ότι δεν χρειάζονται αλλαγές, αφού όλοι οι τομείς του δημοτικού έργου πηγαίνουν πολύ καλά και δεν υπάρχει ανάγκη για νέους αντιδημάρχους ή ένα φρεσκάρισμα των προσώπων που για 7 χρόνια  διοικούν τον δήμο. Μία άλλη εκδοχή είναι, ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει! Και μία τρίτη ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα στη δημοτική ομάδα με τα απαιτούμενα προσόντα για να αναλάβουν κάποια θέση στα υψηλά σκαλιά της διοίκησης.
Και για τις τρεις εκδοχές υπάρχει αντίλογος. Το δημοτικό έργο δεν είναι καλό σε όλους τους τομείς,  υπάρχουν αποτυχίες, καθυστερήσεις, αστοχίες οι οποίες έχουν αποτυπωθεί και στο ερωτηματολόγιο του δήμου. Η ομάδα "κέρδισε" με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, και αυτούς που δεν εκλέχτηκαν, και η ικανότητα-αποτελεσματικότητα αποδεικνύεται στην πράξη! Κυρίως όμως, δεν είναι δυνατόν στους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους του "άλλου δρόμου" να μην υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Πρόσωπα που θα μπορούν να προσφέρουν,  έχοντας πιο ενεργό ρόλο στη διοίκηση του δήμου, μιας και το δημοτικό συμβούλιο είναι πλήρως απαξιωμένο

Σε όλα τα παραπάνω ας συνυπολογιστεί και μια μελαγχολική σκέψη! Βασική διακήρυξη της δημοτικής κίνησης που διοικεί τον δήμο ήταν να μην δημιουργούνται «επαγγελματίες» πολιτικοί, αλλά να δίνονται ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να συμμετέχουν και να αναδεικνύουν τις δυνατότητές τους.  Δυστυχώς η διακήρυξη αυτή πάει περίπατο! Και πάει περίπατο διότι καθιερώνεται, άτυπα, εκτός από το δημαρχιακό μοντέλο που ισχύει λόγω νομοθεσίας, και το αντιδημαρχιακό μοντέλο. 
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, που ο "άλλος δρόμος" καθιέρωσε, ούτε λίγο ούτε πολύ τη θέση ευθύνης, την "καρέκλα"  μπορούν να την υπηρετήσουν ορισμένα πρόσωπα και όχι ένα  μέλος από τη συλλογικότητα που αγωνίστηκε να εκλεγεί η παράταξη για να υλοποιήσει όχι την προσωπική του πολιτική, αλλά το πρόγραμμα της δημοτικής κίνησης που αποφάσισε η γενική συνέλευση. Αυτό δεν είναι κατ΄ ανάγκη μόνο κακό, αυτό θέλουμε αυτό κάνουμε, μπορεί να πει κάποιος από τους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις! Απλά με αυτό τον τρόπο, υπάρχει ο κίνδυνος  η θέση ευθύνης να γίνει αυτοσκοπός, ώστε να διαιωνίζεται η θέση στο συμβούλιο, αποκλείοντας, τελικά, τη συμμετοχή νέων προσώπων (ιδεών), με άμεσες συνέπειες για την πόλη!

Για την ιστορία, εάν ολοκληρώσουν τη θητεία τους οι αντιδήμαρχοι θα είναι οι μακροβιότεροι στην ιστορία του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας. 

Η απόφαση αναφέρει: Ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας ΟΡΙΖΕΙ τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με θητεία από 3/9/2021 μέχρι και 31/12/2023 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Στον κ. ΘΕΟΔΟΤΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, 1. Την εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη α.-Του Τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας και Μελετών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Τεχνικού Εξοπλισμού -Του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών -Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης β.-Του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. γ.-Τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν αδέσποτα ζώα. 2. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει. 3. Την τέλεση πολιτικών γάμων. 4. Τη θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.


Β) Στον κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δραπετσώνας, 1. Την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Δημοτικής Κοινότητας. Στον κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ μεταβιβάζει επίσης τις εξής καθ΄ ύλην αρμοδιότητες: 1. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει. 2. Την τέλεση πολιτικών γάμων. 3. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ) Στον κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, 1. Την εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη α. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης β. -Του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαιθρίων Χώρων -Του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει. 3. Την τέλεση πολιτικών γάμων. 4. Την θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 612c9c94ed1fdb9e6c56e585 στις 30/08/21 11:55 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ) Στην κ. ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, 1. Την εποπτεία έλεγχο και επίβλεψη α. Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. β. Του Τμήματος Παιδείας και Διά βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Πολιτισμού-ΑθλητισμούΠαιδείας. 2. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει. 3. Την τέλεση πολιτικών γάμων. 4. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.


Ε) Στην κ. ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, 1. Την εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη α. Του Τμήματος Μικροέργων και Συντήρησης Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. β. Του Τμήματος Μελετών Του Τμήματος Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει. 3. Την τέλεση πολιτικών γάμων. 4.Τη θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.


ΣΤ) Στην κ. ΠΕΡΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, 1.Την εποπτεία έλεγχο και επίβλεψη α.Του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. β.Του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. γ. Του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας. 2. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει. 3. Την τέλεση πολιτικών γάμων. 4. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.


Ζ) Στον κ. ΤΣΙΓΓΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Άμισθο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο, 1.Tην εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη του Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης και Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 2.Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει. 3.Την τέλεση πολιτικών γάμων. 4.Τη θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας