Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Η Οικονομική επιτροπή αποφάσισε την άσκηση προσφυγής

Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, η οποία έχει και τη σχετική αρμοδιότητα, σε συνεδρίαση της αποφάσισε την άσκηση προσφυγής ενώπιον του υπουργού ΠΕΝ κατά της απόφασης 59425/3158/Φ12/2020.

Από τα Πρακτικά της 33ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της 24-8-2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

<ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 249/2020
ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Π.ΕΝ. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59425/3158/Φ12/2020 ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 24του μηνός Αυγούστου2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 25374/20-8-2020έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.
...
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και έλαβε υπόψη: 1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Την υπ’ αριθμ. 59425/3158/Φ12/2020 με Α.Δ.Α.: ΩΩ8ΒΟΡ1Κ-ΗΛΔ Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορά σε τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5270/5647/ΠΕΡΙΒ.9/12/15-01-2013 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 61119/3662/Φ12/23-07-2018 και Φ5270/3756/ΠΕΡΙΒ-9/05-08-2013 αποφάσεις,
3.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παρ.1 περ. ιη και ιθ και 2 4.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 τουΝ. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Τ. Α ́) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Τ. Α'), Ν. 4590/2019 και Ν. 4622/2019 άρθ. 51
...
Κατόπιν τούτου το Σώμα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Π.ΕΝ. κατά της υπ’ αριθμ. 59425/3158/Φ12/2020 απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ώστε αυτή να ασκηθεί εμπρόθεσμα όπως προβλέπεται και από τις ανωτέρω διατάξεις,
και αφορά σε τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5270/5647/ΠΕΡΙΒ.9/12/15-01-2013 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 61119/3662/Φ12/23-07-2018 και Φ5270/3756/ΠΕΡΙΒ-9/05-08-2013 αποφάσεις, για τη δραστηριότητα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, ανάμιξης και διακίνησης λιπαντικών και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων,... (249)>
Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής εδώ

Ρεπορτάζ για την προσφυγή εδώ