Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Δια περιφοράς οι συνεδριάσεις του δημ. συμβουλίου

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11/3/2020, ορίζει ότι για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, «η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού», θα γίνεται  
είτε δια περιφοράς , είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με συνεδριάσεις «κλειστές» για το κοινό.

Το μέτρο αυτό αφορά τόσο τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, όσο και τις Επιτροπές τους (Οικονομική κ.α) όσο και τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων –Νομικών Προσώπων τους.


Αναλυτικά το Άρθρο 10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρει τα εξής :
« Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1.Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.
Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Ολόκληρο το Φ.Ε.Κ. (Α’ 55/11.3.2020,ημ/νία κυκλοφορίας 12.3.2020) με την ΠΝΠ, είναι ΕΔΩ