Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Η έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη τη Δευτέρα 25-6-12 στο Δημοτικό Συμβούλιο...


Το δεύτερο και πολύ σημαντικό θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 25-06-12 είναι η Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη, ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του! 
Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης για την επίλυση των αιτημάτων-καταγγελιών των πολιτών, αν δόθηκαν λύσεις, αν είναι ικανοποιητική η ανταπόκριση των δημοτικών υπαλλήλων και της διοίκησης στις παρεμβάσεις του συμπαραστάτη ή ακόμα, αν προσέφυγε σε αυτόν κάποιος εργαζόμενος της ΔΗΚΕΠΑ, αλλά και κάποια στατιστικά για το είδος και την ποσότητα των αιτημάτων που υποβλήθηκαν και τις λύσεις που δόθηκαν, αλλά και ποια προβλήματα δεν κατάφερε να επιλύσει ο συμπαραστάτης του Δημότη!
Σύμφωνα με το Άρθρο 77 του Νόμου 3852/2010 ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. 
Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.
Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.