Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

205 Προσλήψεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή Πειραιά από το ΚΕΑΝ!

Αιτήσεις: 14 Ιουνίου 2012 και ως ημέρα λήξης η Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρες 09.00 – 14.30.

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) ξεκινά την συγκέντρωση των αιτήσεων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, των Νήσων και του Περιφερειακού Τομέα του Πειραιά ως ημέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη στις 14 Ιουνίου 2012 και ως ημέρα λήξης η Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρες 09.00 – 14.30. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). 

Οι θέσεις είναι:
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΕ ΜΑΡΑΓΚΟΙ 4
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 4
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 7
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Δ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 7

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΡΑΓΚΟΙ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 5
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Δ & Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ 2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ)

ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) 2
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 13
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ / ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΣΔΑ)
ΠΕ Η ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 30
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΙ 8
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) 20
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ 10
ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 2
ΤΕ Η ΔΕ ΔΟΜΙΚΟΙ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (ΧΤΙΣΤΕΣ, ΣΟΒΑΤΖΗΔΕΣ) 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 3
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 3
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του Δικαιούχου στις διευθύνσεις που ορίζονται στην εκάστοτε Ανακοίνωση ανα Περιφερειακή Ενότητα.
Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για τον Περιφερειακό Τομέα του Πειραιά που θα απασχοληθούν από το ΚΕΑΝ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι συνολικά διακόσια πέντε (205) άτομα. 

Για τον Περιφερειακό Τομέα του Πειραιά η Ανακοίνωση, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκονται αναρτημένες : 

Για να δείτε την προκήρυξη για τον Περιφερειακό Τομέα του Πειραιά πατήστε εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ
-          την Αίτηση  και
-          τις Οδηγίες συμπλήρωσης.