Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

334 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά


Ημέρες υποβολής αιτήσεων από 11/6 έως 20/6 (εργάσιμες ημέρες) και ώρες 09:30-14:30 


Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακόσια τριάντα τέσσερων (334) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Συμπράττοντες φορείς: Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, Δήμος Περάματος, Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1 Νίκαια απευθύνοντάς την στον Όμιλο για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (για ΠΕ Πειραιά) (τηλ. επικοινωνίας: 2104967757, 2104179797)
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.