Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση για προσαρμογή παιδικών σταθμών

Πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε και αφορά στην υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης του π.δ. 99/2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 95.000.000,00 €.  Το ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ χρηματοδότησης για ΚΑΘΕ ΣΤΑΘΜΟ καθορίζεται σε50.000,00 €.

Τα χρήματα προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ–055 του Υπουργείου, όπου εντάχθηκε σχετικό έργο με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005 και π/υ 95.000.000,00 €. Ημερομηνία ΛΗΞΗΣ της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ έχουν οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για τους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπ.Εσ., η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, εισηγείται στον ΥΠΟΥΡΓΟ Εσωτερικών την έκδοση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ένταξης στο Πρόγραμμα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι δημοτικοί βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017 και αφορά σε σταθμούς που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε μισθωμένα ή παραχωρημένα κτίρια οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που η ελάχιστη διάρκεια μισθωτηρίου συμβολαίου, σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφασης παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο, είναι εννέα (9) έτη από την ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.

“Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 του π.δ. 99/2017 πλην των περιπτώσεων του άρθρου 117 του ν.4547/2018 που αφορούν στην έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας”. η πρόσκληση εδώ