Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Δίκτυο «πολιτιστικών αγγέλων» δημιουργεί η ΕΕΤΑΑ

Δίκτυο «πολιτιστικών αγγέλων» δημιουργεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). 
Αντικείμενο του δικτύου είναι ο συντονισμός των τοπικών πολιτιστικών παρεμβάσεων, η ανταλλαγή των σχετικών εμπειριών, η ανάδειξη και προβολή τους και η πληροφόρηση και η στήριξη στην προσπάθεια συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή στο δίκτυο είναι εθελοντική και δωρεάν.
Η ΕΕΤΑΑ διαπιστώνει πρώτον, ότι η πολιτιστική «παραγωγή» των δήμων, κυρίως σε ερασιτεχνικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι πολύ πλούσια και ποικιλόμορφη.

 Η οικονομική κρίση και ο δραστικός περιορισμός των οικονομικών των ΟΤΑ έχει αφενός μεν περιορίσει τις οικονομικές δυνατότητες αφετέρου έχει αυξήσει τη ζήτηση εκ μέρους των πολιτών για δημοτικές πολιτιστικές πολιτικές.
Δεύτερον, το δίλλημα καλής ποιότητας και ποσότητας παρεχόμενες πολιτιστικές υπηρεσίες με μικρότερους πόρους μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνένωση δυνάμεων, αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, αποτελεσματική προβολή – προώθηση των δημοτικών πολιτιστικών πρωτοβουλιών και πρόσβαση σε εναλλακτικές χρηματοδοτικές πηγές αρχής γενομένης από τα κοινοτικά κονδύλια που προορίζονται για τον πολιτισμό.

Τρίτον, είναι γεγονός ότι η πολιτισμική προσφορά των δήμων χαρακτηρίζεται από μία αποσπασματικότητα. Ο κάθε δήμος αναλαμβάνει πολιτιστικές πρωτοβουλίες χωρίς, συνήθως, να λαμβάνει υπόψη του τη σχετική εμπειρία από άλλες ανάλογες προσπάθειες αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας που υπάρχουν. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των σημαντικών αυτών προσπαθειών εξαντλούνται σε μία περιορισμένη χωρική ακτίνα και κυρίως σε έναν βραχύ χρονικό ορίζοντα.
Ως εκ τούτου η ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό των πολιτισμικών πρωτοβουλιών των δήμων με αντικείμενο την αποδοτικότητα στην παραγωγή, προσφορά, προβολή και διατήρηση- βιωσιμότητα τους, αποτελεί το ζητούμενο. 

Ως πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση αυτού του δικτύου, είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. 
Με βάση την καταγραφή αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός του Απριλίου 2014 συνάντηση στην ΕΕΤΑΑ για να επιλεγούν, ιεραρχηθούν και σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα και να παρουσιαστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα στη οποία τα μέλη του δικτύου θα «συναντώνται» και θα μπορούν να επικοινωνούν, να ανταλλάσουν απόψεις, ιδέες, καλές πρακτικές. Τέλος, για να υπάρξει ένας άμεσος και ταχύς τρόπος πληροφόρησης μέσω του δικτύου των πολιτιστικών «αγγέλων», θα διαχέεται όλη η σχετική πληροφορία για πολιτιστικά προγράμματα και πρωτοβουλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
myota