Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» αναλαμβάνει τη διοίκηση κάθε Δήμου;

Υποχρεωτική είναι πλέον η συμμόρφωση των αιρετών οργάνων των δήμων και των διοικητικών υπηρεσιών στις υποδείξεις του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», διαφορετικά επιβάλλεται παρακράτηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, ενώ αποδίδεται αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος στα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή και στους αιρετούς και στους υπαλλήλους, που δεν συμμορφώνονται. Αυτήν την «καινοτομία» εισάγουν τα άρθρα 76, 77, 78  του πολυνομοσχεδίου, που αφορούν στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και στην κατάρτιση των προϋπολογισμών.
Με δυο λόγια με τα παραπάνω άρθρα διευρύνεται και αυστηροποιείται η επιτροπεία στους δήμους καθώς οι υποδείξεις του Παρατηρητηρίου προς τους δήμους θεωρούνται πλέον δεσμευτικές και ο ρόλος τόσο της Οικονομικής Επιτροπής, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε Δήμου, μηδενίζεται, αφού,  εφεξής δεν θα χρειάζεται να συνεδριάζουν και να αποφασίζουν τα συγκεκριμένα όργανα γιατί  στη θέση τους θα αποφασίζουν ο γενικός διευθυντής Οικονομικών του υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος ορίζεται αρμόδιος να «υποδεικνύει στους ΟΤΑ τις αναγκαίες παρεμβάσεις που υποχρεωτικά πρέπει να εφαρμόσουν», αλλά  και το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας (!) των ΟΤΑ.


Επίσης  στα παραπάνω άρθρα ορίζεται για παράδειγμα πότε και πού θα συνεδριάζουν τα όργανα του Δήμου για τους προϋπολογισμούς τους. 
Επί της ουσίας δηλαδή καταργούνται και υποκαθιστούνται  τα όργανα διοίκησης του κάθε Δήμου, δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο και ο δήμαρχος, που έχουν και τη λαϊκή νομιμοποίηση,  από τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών και το Παρατηρητήριο. Αυτό, δηλαδή, που απομένει είναι να διοριστούν στη θέση των αιρετών 325 επίτροποι επικεφαλής των 325 δήμων της χώρας!!!
Ειδικότερα στα άρθρα προβλέπονται αναλυτικά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 76

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ  ΤΩΝ Ο.Τ.Α.


  • Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στο παρατηρητήριο διατύπωσης γνώμης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επί των προϋπολογισμών των ΟΤΑ στο στάδιο κατάρτισης αυτών.
  • Αφαιρείται το πενταετές επιχειρησιακό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης από το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ.).
  • Προστίθενται οι απλήρωτες υποχρεώσεις και το οικονομικό αποτέλεσμα ως στοιχεία του Ο.Π.Δ.
  • Προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση ΚΥΑ αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενο του Ο.Π.Δ.
  • Προστίθεται προθεσμία υποβολής του Ο.Π.Δ., που αν δεν τηρηθεί από τους δήμους, επιβάλλεται παρακράτηση των Κ.Α.Π.
  • Προβλέπεται ότι για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ., ως μηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τεκμαίρονται οι αντίστοιχοι περσινοί ή τα δωδεκατημόρια.
  • Επίσης, προστίθεται ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου εσωτερικών «υποδεικνύει στους ΟΤΑ τις αναγκαίες παρεμβάσεις που υποχρεωτικά πρέπει να εφαρμόσουν».

ΑΡΘΡΟ 77

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝΟι αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

Η Κ.Υ.Α. προϋπολογισμού εκδίδεται τον μήνα Ιούλιο και όχι τον Σεπτέμβριο.

Με την Κ.Υ.Α. μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια εκτίμησης ιδίων εσόδων ή επιμέρους ομάδων τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τέλος Ιουνίου καθορίζει το ανώτατο ύψος προϋπολογισμού κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και το Συμβούλιο αυτό αποστέλλει μέχρι 20 Ιουλίου το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων στην Οικονομική Επιτροπή.

Παρ.5: Η Οικονομική Επιτροπή μέχρι 25 Σεπτεμβρίου ελέγχει τα στοιχεία του προϋπολογισμού και συντάσσει το σχετικό παράρτημα.

Προβλέπεται η ειδική διαδικασία με την οποία η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

(Η γνώμη του παρατηρητηρίου, τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, την ένταξη στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, την εγγραφή ποσών στους κωδικούς του προϋπολογισμού «ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός σύμφωνα με τις υποδείξεις του παρατηρητηρίου»)

Η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό μέχρι τέλος Οκτωβρίου (αν δεν υποβληθεί, το καταρτίζει το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο), ο οποίος μέχρι 15 Νοεμβρίου να έχει ψηφιστεί και μέχρι 31 Δεκεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Παρ7: Αν δεν τηρηθούν τα αναφερθέντα στις ανωτέρω παραγράφους, το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδικαίως και προχωρεί στην σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού.

Παρ.8: σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα ανωτέρω, οι υπαίτιοι υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Με Κ.Υ.Α. επιβάλλεται παρακράτηση Κ.Α.Π.

Παρ9: Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 που αφορούν σε παροχή γνώμης της ΚΕΔΕ για τον καθορισμό ποσοστών κατανομής πόρων που αφορούν στη δημοτική ενότητα.  πηγή: localit