Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

Τι είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις;

Κοινωνική οικονομία και Κοιν.Σ.Επ.


Τι είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις; 


κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς, κυρίως συνεταιρισμούς, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία (ενώσεις), η ίδρυση και η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: α) σκοπό έχουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία, παρά την επιδίωξη κέρδους, β) έχουν ανεξάρτητη διοίκηση, γ) εφαρμόζουν δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, δ) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και στην εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή του εισοδήματος" (Jacques Defourny, 2001).

Οι Κοιν.Σ.Επ., έτσι ονομάζονται οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι μια νέα μορφή επιχειρήσεων, θεσπίστηκαν με το νόμο 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) -μοιάζουν με τους αστικούς συνεταιρισμούς- που συστήνονται από ανέργους, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού αλλά και εργαζόμενους. 

Οι Κοιν.Σ.Επ., δραστηριοποιούνται και σε τομείς που σήμερα ανήκουν στο Δημόσιο ή σε δήμους. Ως αντικείμενο έχουν το περιβάλλον, την υγεία, την πρόνοια κ.ά. Επί της ουσίας ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα, αλλά είναι ενταγμένες σε ένα  καθεστώς φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων με αντάλλαγμα να προσφέρουν υπηρεσίες χαμηλού κόστους.

Ποιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:
 Κοινωνικής Φροντίδας: Αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ΑμεΑ και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.
Ένταξης: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης,40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Και βέβαια μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
 • μια Κοιν.Σ.Επ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη ή επτά μέλη για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
 • τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν. Σ.Επ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της
 • δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 • δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από το φορέα που εποπτεύει το ΝΠΔΔ.
 • κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, 
 • όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν
 • κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής να είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης.
 • μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις 
 • μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό
 • τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή 
 • η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως :  
 • 5% για το σχηματισμό αποθεματικού 
 • έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας 
 • το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της   επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

www.keko.gr