Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Επιδοτούμενες θέσεις παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών - Αιτήσεις έως 2/08/2013.

Ξεκινά την Πέμπτη, 25 Ιουλίου, η υποβολή αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γυναικών για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε επιδοτούμενες θέσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Σήμερα θα ανακοινωθούν επίσης, από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. οι οριστικοί πίνακες των επιλεγέντων να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, των Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. - μεΑ).
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 25/07 έως 2/08/2013.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζεται η 2/8/2013 και ώρα 14.00 μ.μ.
Αναλυτικά τα απαιτούμενα για την συμμετοχή:
Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στις εξής διευθύνσεις:
1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (Μυλλέρου 73-77. Τ.Κ. 10436, Αθήνα) εξυπηρετούν τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος. Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη) καλύπτει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος. Τ.Κ. 41222, Λάρισα) για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών και έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) να είναι άνεργες ή β) να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή γ) να είναι αυτοαπασχολούμενες. Επίσης έχουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000 € για μητέρες που έχουν 3 ή 4 παιδιά και 40.000 € για μητέρες που έχουν 5 παιδιά και άνω.
Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση: οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού). ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πηγή