Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

25 θέσεις εργασίας στο Κερατσίνι

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΚερατσινίουΔραπετσώνας ΑΕ, που εδρεύει στο Κερατσίνι.

Οι ειδικότητες αφορούν: ΥΕ Φυλάκων (4), ΔΕ Μπουφετζήδων (15), ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας (3), ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Λαντζέρηδων) (3).
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΤΑ Α.Ε. ΠΑΡΚΟ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ, Τ.Κ 18757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, υπόψη κας Χ. Αναγνωστάκη (Τηλ: 210-4324501).
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Κέντρο Δια Βιου Μάθησης ΙΙ του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι από την Τρίτη 23/4/2019 έως και την Πέμπτη 2/5/2019 και ώρες 09.00 – 15.00

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 4324501 | 210 4312160
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου – Δραπετσώνας ΑΕ, στο χώρο πολυχώρου παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

 Πηγή

 Η προκήρυξη εδω