Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών: Ένα Αλφαβητάρι για Νέους Δημάρχους

Η ολοκλήρωση των δημοτικών εκλογών και η ανάδειξη των νέων δημάρχων στους καλλικρατικούς δήμους, δίνει το έναυσμα για ζυμώσεις στο εσωτερικό των συνδυασμών σχετικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων, προέδρων και μελών συμβουλίων και επιτροπών, οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα από την 1η του Ιανουαρίου. Οι επιλογές αυτές αδιαμφισβήτητα έχουν βαρύνουσα σημασία, καθώς η αποτελεσματική κατανομή και οργάνωση του αιρετού ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την έργο μιας δημοτικής αρχής.

Από το Blog της Μ.  Ψ α ρ ρ ο ύ :  Διευθύντριας ΔΗΚΕΠΟΚ 

Ειδική μνεία αξίζει η διαδικασία και τα κριτήρια ανάδειξης των μελών των διοικητικών συμβουλίων στους πολιτιστικούς οργανισμούς των ΟΤΑ, στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής των δήμων.

Έρευνα βέλτιστων πρακτικών που διεξήχθη στον Καναδά το 2005 από την Επιτροπή Ευθύνης και Διακυβέρνησης του Εθελοντικού Τομέα, επισημαίνει τις εξής 8 ενέργειες – κλειδιά για τον αποτελεσματικό συντονισμό του Δ.Σ. ενός πολιτιστικού οργανισμού:
  
  • Προσανατολισμός στην αποστολή και σχεδιασμός στρατηγικού πλάνου
  • Ύπαρξη διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας προς τα μέλη, τους ενδιαφερόμενους και το κοινό και παροχή πληροφόρησης προς κάθε αιτούντα
  • Ανάπτυξη κατάλληλων δομών
  • Διαβεβαίωση ότι το συμβούλιο κατανοεί το ρόλο του και αποφεύγει τη σύγκρουση συμφερόντων
  • Διατήρηση δημοσιονομικής υπευθυνότητας
  • Ύπαρξη μιας αποτελεσματικής ομάδας διοίκησης και έλεγχος των δραστηριοτήτων της
  • Εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης και ελέγχου
  • Σχεδιασμός της διαδοχής του συμβουλίου. περισσότερα