Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Μετατάξεις προσωπικού του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Μετατάξεις προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010 
(Πρόγραμμα Καλλικράτης).Εγκύκλιος