Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

Πολλά χρήματα για ψηφιακή αναβάθμιση του δήμου!


Τελικά "λεφτά υπάρχουν"!

Ένα σημαντικό ποσό, 1.309.108,16€, για τον δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας προβλέπεται να δοθεί μέσω του προγράμματος "Αντ Τρίτσης"! 
Το ποσό θα δοθεί για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου με την ενσωμάτωση ευφυών τεχνολογιών σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διοικητικής Ικανότητας κλπ., για να αξιοποιηθούν όλα αυτά σε Δράσεις Προστασίας του Πληθυσμού από την Εξάπλωση της Πανδημίας του COVID-19(;). Αυτά τουλάχιστον προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών(εδώ)! 
Πάντως επειδή, ως συνήθως, δεν υπάρχει και η αναλυτική και αναγκαία ενημέρωση από την πλευρά του δήμου για τις λεπτομέρειες των δράσεων, ανυπομονούμε να δούμε τις "δράσεις   Προστασίας του Πληθυσμού" και πως "θα υποστηριχτεί ο δήμος" έναντι του ...COVID-19 ! 

...
Ποσό χρηματοδότησης 1.309.108,16€
Την ένταξη του έργου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με τίτλο: «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας σε θέματα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη» του Προγράμματος» στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.


Το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου διαρθρώνεται στα εξής 
Υποέργα: 
• Υποέργο 1: Εξειδικευμένες Δράσεις και Εφαρμογή ευφυών Τεχνολογιών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Κερατσινίου– Δραπετσώνας σε Δράσεις Προστασίας του Πληθυσμού από την Εξάπλωση της Πανδημίας του COVID-19 (Π/Υ: 305.295,76 €). Το υποέργο αφορά στην υλοποίηση ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
• Υποέργο 2: Εξειδικευμένες Δράσεις και Εφαρμογή Ευφυών Τεχνολογιών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Κερατσινίου– Δραπετσώνας σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διοικητικής Ικανότητας για να Υποστηριχθεί έναντι του COVID-19 (Π/Υ: 1.003.812,40 €) 
Το υποέργο αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών σε δημοτικά κτίρια και στη διαμόρφωση χώρου Computer Room. 
Σημείωση: Ο χρηματοδοτούμενος από το Πρόγραμμα προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται σε 305.295,76 € (με ΦΠΑ) 
και του Υποέργου 2 σε 1.003.812,40€. 
Σε περίπτωση που τα υποέργα δημοπρατηθούν με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανωτέρω ορίου, το ποσό της συμβάσεως που θα προκύψει από τον επιπλέον προϋπολογισμό αυτό υποχρεούται να το καλύψει ο Δικαιούχος (μη αξιοποίηση της έκπτωσης).