Τετάρτη 1 Μαΐου 2013

Μόνο οι δήμοι μπορούν να αποφασίσουν για την κατάργηση δημοτικών ΝΠΔΔ

Τα δημοτικά συμβούλια είναι αρμόδια να αποφασίσουν για την κατάργηση ή μη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του κάθε δήμου. Και σε περίπτωση που το αποφασίσει θα πρέπει να μεταφέρει το σκοπό αλλά και το προσωπικό στον ίδιο το δήμο.

Την απάντηση αυτή δίνει το υπουργείο Εσωτερικών σε αίτημα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να του στείλει εντός δέκα ημερών και το αργότερο μέχρι 26 Απριλίου, στοιχεία για τα ΝΠΔΔ των δήμων- μάλιστα έχει αποστείλει και συγκεκριμένο κατάλογο αυτών - και να τεκμηριώσει εμπεριστατωμένα για κάθε ένα από αυτά «την σκοπιμότητα διατήρησης, για την οργάνωση και λειτουργία τους, της προκείμενης φύσης και νομικής μορφής του, (δηλαδή ΝΠΔΔ)». Να εξεταστεί δηλαδή μεταξύ των άλλων η δυνατότητα να μετατραπούν σε ΝΠΙΔ.

Το υπουργείου Εσωτερικών απαντά στοιχειοθετημένα ότι η σχετική αρμοδιότητα είναι των δήμων, ενώ υπενθυμίζει με νόμημα ότι με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» ο αριθμός των ΝΠΔΔ περιορίστηκε από 12.503 σε 1.120.

Το υπουργείο Εσωτερικών υπογραμμίζει ακόμη ότι «τα νομικά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας,

έχουν δε συγκροτηθεί και λειτουργούν βάσει σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των ΟΤΑ (δημοτικά συμβούλια) που είναι και υπεύθυνοι για την άμεση εποπτεία των εν λόγω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».

Μάλιστα σε σχέση με την εποπτεία το υπουργείο Εσωτερικών απαντά ότι «η εποπτεία του κράτους επί αυτών, κατ’ επιταγήν του Συντάγματος, συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας (άρ. 102 Σ.Παρ.4) και ασκείται κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ενεργοποίηση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας, από την οικεία αποκεντρωμένη Διοίκηση», τονίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι το ζήτημα της εποπτείας ξεκαθαρίζεται από το ίδιο το Σύνταγμα.

Με βάση δε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το υπουργείο τονίζει ότι οι δήμοι έχουν κατανείμει αρμοδιότητες, όπως κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού, αυστηρά σε δύο μόνο ΝΠΔΔ ή ένα ΝΠΔΔ και μια κοινωφελή επιχείρηση.Μοναδική εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι δήμοι μα πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων που μπορούσαν να διατηρούν συνολικά 4 ΝΠΔΔ. Μάλιστα αποκαλύπτει ότι μετά τις συγχωνεύσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλικράτης» ο αριθμός των δημοτικών ΝΠΔΔ είναι «πολύ μικρότερος από αυτό που είχε αρχικά υπολογιστεί.

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της σκοποιμότητας ύπαρξης ή μη των συγκεκριμένων ΝΠΔΔ το υπουργείο αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όρίζει αν και πότε κρίνεται σκόπιμο να λειτουργήσουν τα νομικά πρόσωπα και υπογραμμίζει ότι: «η υπηρεσία μας εκτιμά, λοιπόν, ότι μπορεί να γίνει ανά κατηγορία και σε πολλές περιπτώσεις και ανά περίπτωση αξιολόγηση της σκοπιμότητας διατήρησης αυτών των νομικών πρόσωπα, η οποία βεβαίως προϋποθέτει συγκεκριμένα κριτήρια και τη καταγραφή /αξιολόγηση της πραγματικότητας, αλλά πάντα μετά από διαβούλευση με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανόμενης της ΚΕΔΕ».

Επιπλέον επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ήδη δρομολογηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ομάδα Δράσης του υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικά πάντως για τα δημοτικά ιδρύματα η άποψη του υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι «αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία».

Καταλήγοντας το υπουργείο Εσωτερικών τονίζει ότι ΝΠΔΔ μπορεί να καταργηθεί μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι θα γίνει αντίστοιχη μεταφορά του σκοπού αλλά και του προσωπικού στο δήμο. Συγκεκριμένα αναφέρει : «…είναι δυνατή η κατάργηση ενός δημοτικού ΝΠΔΔ» α με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με αντίστοιχη μεταφορά του σκοπού στο δήμο καθώς και του προσωπικού του σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρ. 219 του Κώδικα Δημοτικής Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».πηγή