Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

Τι είναι το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΤΑ

Το Παρατηρητήριο ΟΤΑ συστήθηκε με το άρθρο 4, Νόμου 4111/2013 και σε αυτό:

1. Υποβάλλονται Ισοσκελισμένοι Προϋπολογισμοί από τους ΟΤΑ προς τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Περιφέρειες βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (αρ. πρωτ. 47490/18.12.2012) των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

2. Για πρώτη φορά οι Δήμοι υποχρεούνται να υποβάλουν Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (Στοχοθέτηση).

3. Οι Αποκεντρωμένες Περιφέρειες προχωρούν σε Έλεγχο Νομιμότητας των Προϋπολογισμών βάσει της σχετικής ΚΥΑ. Εγκρίνουν τους Προϋπολογισμούς ή τους επιστρέφουν προς αναμόρφωση στους αντίστοιχους ΟΤΑ.

Ποια η «δουλειά» του Παρατηρητηρίου ΟΤΑ

Το Παρατηρητήριο στη συνέχεια, παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την πορεία των οικονομικών στοιχείων και την επιχειρησιακή δράση των ΟΤΑ, καθώς και των νομικών τους προσώπων, τα οποία εντάσσονται στη Γενική Κυβέρνηση.

Ειδικότερα:

- Παρακολουθεί τους μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, τις δράσεις και τις προθεσμίες που έχουν τεθεί από τους ίδιους τους ΟΤΑ σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.

- Αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων των ΟΤΑ και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

- Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, ώστε αυτοί να καθίστανται εφικτοί.

Πότε παρεμβαίνει το Παρατηρητήριο ΟΤΑ

α) Όταν διαπιστώνει απόκλιση από τους παρέχοντας οδηγίες και μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

β) Σε περίπτωση που η απόκλιση παρουσιάζεται για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, εισηγείται αιτιολογημένα ώστε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ο ΟΤΑ να υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο κόμβος διαλειτουργικότητας είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που συλλέγει από τους δήμους και τις περιφέρειες αυτοματοποιημένα σε μια κεντρική βάση δεδομένων και επεξεργάζεται: α) τα οικονομικά στοιχεία τους, β) τα στοιχεία μισθοδοσίας τους και γ) τα στοιχεία των εκτελούμενων από αυτούς έργων. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα μπορεί να διαθέσει αυτοματοποιημένα όλα τα επεξεργασμένα στοιχεία σε άλλους φορείς, όπως το ΓΛΚ, την ΕΛΣΤΑΤ κτλ.

Πώς καταχωρούνται τα στοιχεία

Ο Στατιστικός Υπεύθυνος κάθε OTA ελέγχει τα δεδομένα στο σύστημα και τα διαθέτει για άντληση στις 10 έκαστου μήνα (π.χ., 10 Ιανουαρίου 2013 αντλούνται τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2012). Η άντληση επαναλαμβάνεται αυτόματα για όσους OTA δεν πρόλαβαν να διαθέσουν τα δεδομένα ή υπήρξε πρόβλημα στη διαδικασία άντλησής τους. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο κόμβος εμφανίζει το λόγο του προβλήματος. Η άντληση γίνεται και χειροκίνητα επιλέγοντας τους φορείς που επιθυμεί ο διαχειριστής.

Ποια στοιχεία καταχωρούνται για άντληση μηνιαίως

- Απολογιστικά στοιχεία (έσοδα – έξοδα),

- Στοιχεία ισοζυγίου γενικού καθολικού,

- Στοιχεία μητρώου δεσμεύσεων,

- Στοιχεία πορείας είσπραξης εσόδων,

- Στοιχεία ενδοκυβερνητικών συναλλαγών,

- Στοιχεία για ταμειακά και τραπεζικά υπόλοιπα,

- Δάνεια, μετοχές, υποχρεώσεις σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης,

- Στοιχεία μισθοδοσίας,

- Στοιχεία μητρώου προσωπικού,

- Βασικά στοιχεία έργων,

- Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία έργων ανά έτος,

- Στοιχεία δεσμεύσεων έργων,

- Στοιχεία πληρωμών έργων,

- Στοιχεία πιστώσεων έργων.

Οφέλη του συστήματος

- Γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα όλων των περιφερειών από ένα κεντρικό σημείο,

- Αυτοματοποιημένη άντληση των στοιχείων με διατήρηση του ελέγχου πρόσβασης στους δήμους και στις περιφέρειες,

- Σχεδιασμός αναφορών ανάλογα με τις ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης,

- Ευκολία στην αναβάθμιση του συστήματος με σκοπό την κάλυψη καινούργιων αναγκών,

- Εξαγωγή στοιχείων με εύκολο τρόπο για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο,

- Δυνατότητα αυτοματοποιημένης διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.