Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

Αντιμισθίες δημάρχων, αντιδημάρχων...

Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο που εξέδωσε  7-1-2013 προσδιορίζει όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει και τίθενται άμεσα σε ισχύ.
Ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με τις αντιμισθίες και τις αποδοχές που δικαιούνται οι αιρετοί στη Τοπική Aυτοδιοίκηση σύμφωνα με τη τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Α’ 256.
 Έτσι πλέον, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι δικαιούνται να επιλέξουν είτε την αντιμισθία, είτε τις πλήρεις αποδοχές που είχαν στην οργανική τους θέση, εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους του δημοσίου.
Σε περίπτωση που είναι συνταξιούχοι και επιλέξουν να λαμβάνουν την αντιμισθία θα συνεχίσουν να εισπράττουν και το 30% της σύνταξής τους, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
...
Σύμφωνα με την παρ.3α του άρθρου 3 του Ν.4051/2012: «Η αντιμισθία των δημάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 2 και 181 παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) μειώνεται κατά 10%

Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο. (παρ.3 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012 
 Συνεπώς, η αντιμισθία των αιρετών, από 1.1.2013, διαμορφώνεται, ως εξής:
Κατηγορία
Ισχύουσες αποδοχές  (1.9.2012 – 31.12.2012)
Νέες αποδοχές (από 1.1.2013)
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου
5.000,00
4.750,00
Δήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)
4.500,00
4.275,00
Δήμαρχος (Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων)
3.600,00
3.420,00
Δήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)
2.700,00
2.565,00
Αντιδήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)
2.250,00
2.137,50
Αντιδήμαρχος (Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων)
1.800,00
1.710,00
Αντιδήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)
1.350,00
1.282,50
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)
1.800,00
900,00
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων)
1.440,00
720,00
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)
1.080,00
540,00
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)
1.800,00
900,00
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων)
1.440,00
720,00
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)
1.080,00
540,00

  ΠΗΓΗ : Δήμος ΝΕΤ
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. 

Λόγω της μείωσης της αντιμισθίας των Προέδρων των Δημοτικών Συμβούλων, μειώνεται και η αντιμισθία των προσώπων που εξαρτώνται από αυτήν, όπως τα ανώτατα όρια των αμοιβών των Προέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι όλων των δήμων, ανεξαρτήτως πληθυσμού, εξακολουθούν να λαμβάνουν υποχρεωτικά ειδική άδεια για όλο το διάστημα της θητείας τους, όπως προέβλεπε το άρθρο 93 του Καλικράτη. Η σχετική άδεια θεωρείται δεδομένη ακόμα και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι οι σχετικές δαπάνες στην περίπτωση επιλογής από τους αιρετούς των πλήρων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται θα βαρύνουν τον προϋπολογισμού του δήμου. Όμως οι αναλογούσες εισφορές του ασφαλισμένου από την 1η Ιανουαρίου του 2013 βαρύνουν τους αιρετούς.

.....................
  Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου 1Α του διατακτικού της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό α2/57332/0022/27.7.2012 (ΥΟΔΔ 358), διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €).(άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ1 περιπτ.6α του Ν.4093/2012) Σύνολο αποδοχών: 3.450€ + 1.000€ (Επίδομα θέσης ευθύνης) + 300€  (έξοδα παράστασης) = 4.750€
Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών. (παρ.2 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
 ......................

- Μείωση αριθμού αντιδημάρχων που λαμβάνουν αποζημίωση (από 1.1.2013)
Σύμφωνα με τις παρ.3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α') η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι όπως ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο.
Από το σύνολο των αντιδημάρχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθία ορίζεται ως εξής:
Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) δικαιούται αντιμισθίας ο ένας (1), έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2), έως πέντε (5) οι τρεις (3), έως έξι (6) οι τέσσερις (4), έως οκτώ (8) οι πέντε (5), έως εννέα (9) οι έξι (6), από δέκα (10) έως δώδεκα (12) οι επτά (7) και από δεκατρείς (13) και άνω οι οκτώ (8).
Σε δήμους άνω των 200.000 κατοίκων το σύνολο των αντιδημάρχων δικαιούται αντιμισθίας.
Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθίας ορίζονται με την απόφαση του
άρθρου 59 παρ. 6 του ν. 3852/2010

στ. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιείται με την προηγούμενη υποπαράγραφο ε', ορίζεται η 1.1.2013.