Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Ρυθμίζονται τα χρέη των ΟΤΑ με τροπολογία στην Βουλή

Ρύθμιση για τις οφειλές των δήμων και των περιφερειών φέρνει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

Αρμόδιο για τη ρύθμιση οφειλών είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ στην ίδια διαδικασία μπορούν να ενταχθούν Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., των ΟΤΑ και των Περιφερειών, οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ, οι Δημοτικές εν γένει Επιχειρήσεων, με οικονομική αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελούς χαρακτήρα, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δημόσιες Επιχειρήσεων, Φιλανθρωπικών και άλλων Κοινωφελών Ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις, δηλαδή κεφάλαιο, τόκοι, τόκοι υπερημερίας, και λοιπές επιβαρύνσεις, ενώ δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών αυτών με συνομολόγηση νέου δανείου για το σκοπό αυτό.

Η διάρκεια αποπληρωμής των οφειλών τους μπορεί να παρατείνεται μέχρι τα 25 έτη από την ημερομηνία της παρούσας ρύθμισης, ενώ οι όροι και το επιτόκιο θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης, οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν και με συνομολόγηση νέου δανείου από το Τ.Π.Δ. με διάρκεια μέχρι τα 25 έτη από την συνομολόγηση.