Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

Η ευκαιρία για τη ρημαγμένη ΝΑΦΘΑ

Το πρόγραμμα για «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας», νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα –Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020 είναι η ευκαιρία για τη ρημαγμένη ΝΑΦΘΑ (εδώ),  η οποία παραμένει για 15 χρόνια άδειο κουφάρι στις άκρες της πόλης.

Η δράση απευθύνεται στους δήμους και αφορά μεταξύ άλλων και βιομηχανικά κτίρια και σε μια από τις περιπτώσεις υπάρχει και η εξαιρετική προυπόθεση: "η αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο Δήμος ή αρμόδιος φορέας του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στους πολίτες..."
Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν. Στο μέλλον δεν θα υπάρχει δικαιολογία! Για περισσότερες πληροφορίες, πρόσθετο ενημερωτικό υλικό, για τη δράση στο www.antagonistikotita.gr

Η νέα δράση απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ βαθμού όλης της χώρας και στοχεύει αφενός στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφετέρου στην ουσιαστική αναζωογόνηση και αλλαγή προσανατολισμού περιοχών σε πολιτιστικούς/τουριστικούς προορισμούς. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων
εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης θα μετατραπούν τα ανενεργά κτίρια σε ζωντανά κύτταρα της πόλης, με τρόπο που θα προμηνύει σημαντικές προοπτικές βιωσιμότητας.

Τα κτίρια των Δήμων που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι: βιομηχανικά κτίρια, ανενεργά ΞΕΝΙΑ, ανενεργά νοσοκομεία, στεγασμένες αγορές, αποθήκες, στεγασμένες στοές, δημοτικά λουτρά, δημοτικά σφαγεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δικαστικά μέγαρα, άλλα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 50.000.000 ευρώ και μέγιστη χρηματοδότηση 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση και έως 100% χρηματοδότηση ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης. 
Κάθε Δήμος υποβάλλει μία πρόταση χρηματοδότησης για την ανακατασκευή, αναστήλωση, αποκατάσταση και επανάχρηση ενός κτιρίου, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Ø το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των δεκαπέντε (15) ετών,
Ø το κτίριο απαιτείται να είναι συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.),
Ø το κτίριο να βρίσκεται εντός αστικού ιστού ή και εκτός, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η άμεση και γρήγορη προσβασιμότητα σε αυτό,
Ø η χρήση που θα επιλεγεί θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον 4 ημέρες την εβδομάδα και 8 μήνες το χρόνο.

Οι δυνατότητες αξιοποίησης των κτιρίων είναι:
1) Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο Δήμος ή αρμόδιος φορέας του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στους πολίτες και αξιοποίηση μέχρι 20% κατά μέγιστο της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες που θα είναι υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση. Οι οικονομικές δραστηριότητες θα ασκηθούν από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης που θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Το ποσοστό χρηματοδότησης θα ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα είναι μέχρι 2.500.000 €.

2) Αξιοποίηση 100% της επιφάνειας του κτιρίου για παροχή αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που παρέχονται από το Δήμο ή αρμόδιο φορέα του ή από ιδιώτη με οικονομικό αντάλλαγμα.

Ακόμη δυνατότητα αξιοποίησης τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για τις άνω δραστηριότητες που παρέχονται από το Δήμο ή αρμόδιο φορέα του με οικονομικό αντάλλαγμα και προαιρετικά μέχρι 20% κατά μέγιστο όπως στην 1η περίπτωση. Το ποσοστό ενίσχυσης του Δήμου θα υπολογιστεί βάσει του ελλείμματος χρηματοδότησης, όπως αυτό προκύπτει μετά από εκπόνηση μελέτης κόστους – οφέλους. Δύναται να χρηματοδοτηθεί το 80% της εγκεκριμένης επιλέξιμης δαπάνης και μέχρι το ποσό του 2.000.000 € χωρίς μελέτη κόστους – οφέλους.

3) Αξιοποίηση του 100% της επιφάνειας του κτιρίου για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικά κέντρα κ.ά.). Το ποσοστό χρηματοδότησης θα ανέρχεται μέχρι 35% της εγκεκριμένης επιλέξιμης δαπάνης.

4) Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για: i) τη μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου, ή άλλου Δημόσιου φορέα με δωρεάν παραχώρηση και ii) δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου με προτεραιότητα σε βρεφικούς – παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, Δημοτικά Ιατρεία και προαιρετικά μέχρι 20% κατά μέγιστο της επιφάνειας του κτιρίου όπως στην 1η περίπτωση. Σε αυτή τη περίπτωση το ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα είναι μέχρι 2.500.000 €.

5) Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για συνδυασμό κύριων δραστηριοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στις περιπτώσεις 1, 2 και 4 και αξιοποίηση μέχρι 20% κατά μέγιστο της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες που θα είναι υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες για τη κύρια χρήση. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται έως 100% της επιλέξιμης δαπάνης και μέχρι 2.500.000 € μέγιστο, ή και βάσει χρηματοοικονομικής μελέτης, ανάλογα με το επιλεγμένο συνδυασμό κύριων δραστηριοτήτων από τις περιπτώσεις 1, 2, και 4.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι 8 Ιανουαρίου 2018 και το διάστημα υποβολών θα είναι ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.


Για περισσότερες πληροφορίες, πρόσθετο ενημερωτικό υλικό, ανακοινώσεις, συχνές ερωτήσεις κ.ά., για τη δράση θα αναρτώνται στο www.antagonistikotita.gr ή/και μπορείτε να στείλετε e–mailστο ktiria–epanek@mou.gr.