Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

ΟΔΗΓΟΣ: 20 επιδοτούμενα προγράμματα για άνεργους και επιχειρήσεις

Παρουσιάστηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων», με κεντρικό στόχος την τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15-24 και 25-35 και με έμφαση στους νέους με χαμηλά τυπικά προσόντα.
 Πρόκειται για ένα πακέτο δράσεων 600 εκατ. ευρώ που αφορά 350.000 άτομα.
Οι δράσεις που έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Εργασίας αφορούν σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, έχουν προϋπολογισμό 390 εκ €, και αφορούν σε 63.000 ωφελούμενους νέους.
Οι δράσεις που έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Τουρισμού αφορούν σε προγράμματα ενίσχυσης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, μαθητείας και πρακτικής άσκησης, έχουν προϋπολογισμό 130 εκ €, και αφορούν σε 283.000 ωφελούμενους νέους.
Οι δράσεις που έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων αφορούν σε προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, έχουν προϋπολογισμό 80 εκ €, και αφορούν σε 3.100 ωφελούμενους νέους.

Δράσεις του υπ. Εργασίας

1. Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών

Εναρξη: α’ τρίμηνο 2013 – Δικαιούχοι: 45.000 άνεργοι

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:
 • Κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.
 • Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών.
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.
Ωφελούμενοι θα είναι:
 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ /ΤΕΙ έως είκοσι εννέα (29) ετών,
 • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα.
Παρέχει:
Α) στο νέο:
Επίδομα κατάρτισης 5€ ανά ώρα κατάρτισης.
Αμοιβή 460€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI/TEI).
Αμοιβή 400€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
Β)στην επιχείρηση:
Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους κάτωθι τομείς:
 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τουρισμός – Πολιτισμός
 • Νέες τεχνολογίες
 • Ενέργεια (παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας)
 • Ναυτιλία
 • Υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας
Επιπλέον, για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.

2. Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών

Εναρξη: α’ τρίμηνο 2013 – Δικαιούχοι: 7.000 άνεργοι

Περιλαμβάνει τις κάτωθι ενέργειες:
Ενέργεια Ι: χορήγηση χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.
Ενέργεια ΙΙ: παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) των νέων, οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προβλέπεται στην Ενέργεια Ι της παρούσας δράσης.
Η συμβουλευτική υποστήριξη της Ενέργειας ΙΙ περιλαμβάνει συμμετοχή σε:
θεματικά εργαστήρια (ομαδική επιχειρηματική συμβουλευτική), υπηρεσίες καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης, επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις – δράσεις αριστείας.
Ωφελούμενοι θα είναι:
Άνεργοι ηλικίας έως 35 ετών.
Παρέχει:
 • Χρηματοδοτική ενίσχυση για τη δημιουργία επιχειρήσεων (Start Up), ιδιαίτερα εκείνων που ενσωματώνουν στοιχεία καινοτομίας. Για την έναρξη της επιχείρησης το ποσό της επιχορήγησης δύναται να ανέλθει έως 10.000€.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων επιχειρηματιών, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε 3.000€.

3. Επιχειρηματικότητα στη ύπαιθρο

Εναρξη: α’ τρίμηνο 2013 – Δικαιούχοι: 3.000 άνεργοι

Περιλαμβάνει τις κάτωθι ενέργειες:
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας.
 • Συμβουλευτική σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την επιλογή του είδους της επιχειρηματικής δράσης και του τρόπου διαχείρισής της, καθώς και ενημέρωση για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.
 • Υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας, δηλαδή εξεύρεση κονδυλίων έναρξης και εντοπισμός ενδιαφερομένων επενδυτών.
Ωφελούμενοι θα είναι:
Άνεργοι ηλικίας ως 35 ετών.
Παρέχει:
 • Κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων επιχειρηματιών, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε 3.000€.
 • Εθνικό Δίκτυο Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης
 • Εναρξη: υλοποιείται – Δικαιούχοι: 1.200 άνεργοι
 • Περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση της στελέχωσης και της λειτουργίας των κάτωθι κατηγοριών κοινωνικών δομών:
 • Κοινωνικά παντοπωλεία
 • Κοινωνικά φαρμακεία
 • Ανοικτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων
 • Τράπεζες χρόνου
 • Δημοτικοί λαχανόκηποι
 • Υπνωτήρια
 • Δομές παροχής συσσιτίων
 • Γραφεία διαμεσολάβησης
Ωφελούμενοι θα είναι:
 • Άνεργοι ηλικίας ως 30 ετών, οι οποίοι και θα στελεχώσουν νέες ή/και υφιστάμενες κοινωνικές δομές.
 • Άστεγοι και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή και θα απολαμβάνουν των υπηρεσιών των κοινωνικών αυτών δομών.
Παρέχει:
Χρηματοδότηση 200 τουλάχιστον κοινωνικών δομών σε όλη την Ελλάδα, για διάστημα 24 μηνών, για την παροχή υπηρεσιών σε περισσότερα από 70.000 άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό (άστεγοι, άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή).

4. Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης

Εναρξη: Υλοποιείται – Δικαιούχοι: 1.200 άνεργοι

Περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση της στελέχωσης και της λειτουργίας των κάτωθι κατηγοριών κοινωνικών δομών:
 • Κοινωνικά παντοπωλεία
 • Κοινωνικά φαρμακεία
 • Ανοικτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων
 • Τράπεζες χρόνου
 • Δημοτικοί λαχανόκηποι
 • Υπνωτήρια
 • Δομές παροχής συσσιτίων
 • Γραφεία διαμεσολάβησης
Ωφελούμενοι θα είναι:
 • Άνεργοι ηλικίας ως 30 ετών, οι οποίοι και θα στελεχώσουν νέες ή/και υφιστάμενες κοινωνικές δομές.
 • Άστεγοι και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή και θα απολαμβάνουν των υπηρεσιών των κοινωνικών αυτών δομών.
Παρέχει:
Χρηματοδότηση 200 τουλάχιστον κοινωνικών δομών σε όλη την Ελλάδα, για διάστημα 24 μηνών, για την παροχή υπηρεσιών σε περισσότερα από 70.000 άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό (άστεγοι, άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή).

5. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους

Εναρξη: α’ τρίμηνο 2013 – Δικαιούχοι: 3.200 άνεργοι

Περιλαμβάνει:
Εξάμηνη ή επτάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση σε έργα, ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τομέα.
Ωφελούμενοι θα είναι:
Άνεργοι έως 30 ετών εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ.
Παρέχει:
 • Εξάμηνη ή επτάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση, με μηνιαία επιχορήγηση 625€.
 • Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από το πρόγραμμα.

6.  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Εναρξη: υλοποιείται – Δικαιούχοι: 2.500 άνεργοι

27μηνη απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Παρέχει:
Α) στον νέο
Για τους ανέργους ωφελούμενους ηλικίας έως 24 ετών, πλήρη απασχόληση για είκοσι επτά (27) μήνες, με ημερήσια επιχορήγηση είκοσι (20) ευρώ και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα ως ημέρες ασφάλισης.
Για τους ανέργους ωφελούμενους ηλικίας άνω των 24 ετών, πλήρη απασχόληση για είκοσι επτά (27) μήνες, με ημερήσια επιχορήγηση είκοσι πέντε (25) ευρώ και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα ως ημέρες ασφάλισης.
Β) στην επιχείρηση:
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.
Το πρόγραμμα επιχορηγεί το σύνολο των νέων θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ενώ η επιχείρηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να διατηρήσει τις θέσει αυτές για τουλάχιστον τρεις (3) επιπλέον μήνες.

7. Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Εναρξη: α’ εξάμηνο 2013 – Δικαιούχοι: 500 άνεργοι

Περιλαμβάνει:
 • Πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες.
 • Εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, καθώς και κατάρτιση, αν είναι αναγκαίο, στο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.
Παρέχει:
 • Για το διάστημα ενός έτους:
 • Συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη λειτουργίας.
 • Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας (έδρα, γραμματεία, λογιστήριο, νομική υποστήριξη κλπ.).
 • Υπηρεσίες δικτύωσης και δημοσιότητας ΚοινΣΕπ-πελατών.
 • Υπηρεσίες κατάρτισης μελών και εργαζομένων.

8. Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης

Εναρξη: υλοποιείται – Δικαιούχοι: 500 άνεργοι

Περιλαμβάνει:
Απασχόληση για ερευνητικές δραστηριότητες σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, διάρκειας 18 έως 36 μηνών.
Ωφελούμενοι θα είναι:
Άνεργοι ερευνητές και τεχνικό προσωπικό (απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ), έως 35 ετών.
Παρέχει:
Χρηματοδότηση του 70% του συνολικού μισθολογικού κόστους στην επιχείρηση, ενώ το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από την ίδια. Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα δύναται να προσλαμβάνει το μέγιστο έως δύο ερευνητές.

Δράσεις υπ. Παιδείας

1. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Εναρξη: Υλοποιείται – Δικαιούχοι: 20.500 φοιτητές

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων με στόχο την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα:
 • Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε όλα τα ιδρύματα.
 • Ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική των φοιτητών.
 • Οργάνωση και συντονισμός των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.
 • Δικτύωση και συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ) με επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και ενώσεις αποφοίτων.
 • Οργάνωση δυνατότητας πρακτικής άσκησης για ειδικές ομάδες φοιτητών (ΑμΕΑ, μειονότητες, κλπ).
 • Οργάνωση δυνατότητας πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.
 • Ενημέρωση των επιχειρήσεων, οργανισμών και συλλογικών φορέων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης.
 • Συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων της πρακτικής άσκησης.
 • Άμεση επικοινωνία φοιτητή – εργοδότη με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά την διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης.
Ωφελούμενοι θα είναι:
Φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων (εκτός του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου – ΕΑΠ).
Παρέχει:
 • Αμοιβή μέχρι 340€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, με ανώτατο όριο 1.200€.
 • Αμοιβή μέχρι 600€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, με ανώτατο όριο 1.800€.
 • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

2. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

Εναρξη: Υλοποιείται – Δικαιούχοι: 10.000 φοιτητές

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων με στόχο την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα:
 • Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε όλα τα ιδρύματα.
 • Ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική των φοιτητών.
 • Οργάνωση και συντονισμός των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.
 • Δικτύωση και συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ) με επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και ενώσεις αποφοίτων.
 • Οργάνωση δυνατότητας πρακτικής άσκησης για ειδικές ομάδες φοιτητών (ΑμΕΑ, μειονότητες, κλπ).
 • Οργάνωση δυνατότητας πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.
 • Ενημέρωση των επιχειρήσεων, οργανισμών και συλλογικών φορέων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης.
 • Συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων της πρακτικής άσκησης.
 • Άμεση επικοινωνία φοιτητή – εργοδότη με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά την διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης.
Ωφελούμενοι θα είναι:
Φοιτητές όλων των ΤΕΙ.
Παρέχει:
 • Αμοιβή μέχρι 340€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, υποχρεωτικής διάρκειας 6 μηνών, σε ιδιωτικό φορέα.
 • Αμοιβή μέχρι 500€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, υποχρεωτικής διάρκειας 6 μηνών, σε δημόσιο φορέα.
 • Αμοιβή μέχρι 600€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, με ανώτατο όριο 3.600€
 • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

3. Πρακτική άσκηση Δημοσίων & Ιδιωτικών ΙΕΚ Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Εναρξη: Υλοποιείται – Δικαιούχοι: 9.200 απόφοιτοι

Περιλαμβάνει:
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για τους σπουδαστές των Δημοσίων & Ιδιωτικών ΙΕΚ και των άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
Παρέχει:
 • Αμοιβή μέχρι 800€ για εξαμηνιαία πρακτική άσκηση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα.
 • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

4. Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας – Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Εναρξη: Υλοποιείται – Δικαιούχοι: 770 σπουδαστές

Περιλαμβάνει:
 • Τοποθέτηση σε θέση πρακτικής άσκησης των μαθητών, διάρκειας ανάλογη με τη θεωρητική εκπαίδευση (4 εξάμηνα), η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Ειδικότερα, οι μαθητευόμενοι για 4 ημέρες την εβδομάδα κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε θέσεις εργασίας συναφείς προς την ειδικότητά τους. Τη μία (1) ημέρα της εβδομάδας που οι μαθητές παρακολουθούν πρωινά μαθήματα στο σχολείο, δεν ασκούνται πρακτικά στον εργοδότη.
 • Ο πρακτικά ασκούμενος ακολουθεί το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, μέχρι έξι (6) ώρες την ημέρα και μέχρι τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα.
Ωφελούμενοι θα είναι:
Μαθητές – σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ.
Παρέχει:
 • Αμοιβή έως 70% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

5. Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Εναρξη: Υλοποιείται – Δικαιούχοι: 6.000 σπουδαστές

Περιλαμβάνει:
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για τους σπουδαστές των ΑΕΝ.
Παρέχει:
 • Αμοιβή έως 1000€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
 • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

6. Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης

Εναρξη: Υλοποιείται – Δικαιούχοι: 8.500 σπουδαστές

Περιλαμβάνει:
Προγράμματα μαθητείας 4 – 6 μηνών, σε επιχειρήσεις σχετικές με τον κλάδο των σπουδών των αποφοίτων Σχολών Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Ωφελούμενοι θα είναι:
Απόφοιτοι, των τελευταίων 2 σχολικών ετών ή 3 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, δηλαδή: (α) των Επαγγελματικών Λυκείων -ΕΠΑΛ, (β) των Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑΣ και (γ) των αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων – ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Παρέχει:
Στον απόφοιτο:
 • Μαθητεία διάρκειας τεσσάρων έως έξι (4 – 6) μηνών, πέντε (5) ημερών εβδομαδιαίως, έξι (6) ωρών ημερησίως.
 • Υποτροφία 300€ για κάθε μήνα μαθητείας.
 • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της μαθητείας.
Στην Επιχείρηση:
 • Δυνατότητα επιχορήγησης του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών του καταρτιζομένου για ένα (1) επιπλέον έτος μετά το πέρας της περιόδου μαθητείας.
 • Δυνατότητα τελικής επιλογής μαθητευόμενου από
 • μία προεπιλεγμένη λίστα.
 • Καμία οικονομική επιβάρυνση.
 • Απλές διαδικασίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, με μόνο δικαιολογητικό υποβολής μία υπεύθυνη δήλωση.

7. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Εναρξη: Υλοποιείται – Δικαιούχοι: 97.700

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων, με τις παρακάτω δραστηριότητες:
 • Γραφεία Διασύνδεσης
 • Δράσεις προβολής / δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων
 • Ανάπτυξη μηχανισμών σύνδεσης των αποφοίτων με τα Ιδρύματά τους
 • Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης και δικτύωση σε διεθνές επίπεδο
 • Ανάπτυξη ή / και εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων φοιτούντων και αποφοίτων δράσεις παρακολούθησης / αξιολόγησης
 • Παρεμβάσεις για ΑμΕΑ, ειδικών ομάδων φοιτητών και αλλοδαπών φοιτητών
 • Πιστοποίηση των Γραφείων Διασύνδεσης κατά ISO
 • Δημιουργία δικτύου μεντόρων
 • Διενέργεια ερευνών και μελετών αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ετήσιο σχέδιο δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Τμήμα Σταδιοδρομίας
 • Αναβάθμιση / επέκταση των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
 • Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των φοιτητών/ αποφοίτων
 • Ανάπτυξη μηχανισμού επικαιροποίησης των αναγνωστηρίων
 • Υπηρεσία καταχώρησης βιογραφικών
 • Σύνδεση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 • Τμήμα Επιχειρηματικότητας
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης
 • Παρακολούθηση των αποφοίτων που χρησιμοποίησαν τις Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας ή / και παρακολούθησαν τα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας
 • Υπηρεσία καθοδήγησης / υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με την επιχειρηματικότητα
Ωφελούμενοι θα είναι:
Φοιτητές και απόφοιτοι των Πανεπιστημίων.

8. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

Εναρξη: Υλοποιείται – Δικαιούχοι: 66.000

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων, με τις παρακάτω δραστηριότητες:
 • Γραφεία Διασύνδεσης
 • Δράσεις προβολής / δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων
 • Ανάπτυξη μηχανισμών σύνδεσης των αποφοίτων με τα Ιδρύματά τους
 • Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης και δικτύωση σε διεθνές επίπεδο
 • Ανάπτυξη ή / και εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων φοιτούντων και αποφοίτων δράσεις παρακολούθησης / αξιολόγησης
 • Παρεμβάσεις για ΑμΕΑ, ειδικών ομάδων φοιτητών και αλλοδαπών φοιτητών
 • Πιστοποίηση των Γραφείων Διασύνδεσης κατά ISO
 • Δημιουργία δικτύου μεντόρων
 • Διενέργεια ερευνών και μελετών αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ετήσιο σχέδιο δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Τμήμα Σταδιοδρομίας
 • Αναβάθμιση / επέκταση των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
 • Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των φοιτητών/ αποφοίτων
 • Ανάπτυξη μηχανισμού επικαιροποίησης των αναγνωστηρίων
 • Υπηρεσία καταχώρησης βιογραφικών
 • Σύνδεση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 • Τμήμα Επιχειρηματικότητας
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης
 • Παρακολούθηση των αποφοίτων που χρησιμοποίησαν τις Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας ή / και παρακολούθησαν τα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας
 • Υπηρεσία καθοδήγησης / υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με την επιχειρηματικότητα
Ωφελούμενοι θα είναι:
Φοιτητές και απόφοιτοι των TEI.

9. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια)

Εναρξη: Υλοποιείται – Δικαιούχοι: 45.500

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων, οι οποίες υλοποιούνται από τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ως εξής:
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.
 • Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης.
 • Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.
 • Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
 • Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.
Ωφελούμενοι θα είναι:
 • Φοιτητές των Πανεπιστημίων της χώρας.
 • Παρέχει:
 • Μαθήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) σε φοιτητές

10. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (TEI)

Εναρξη: Υλοποιείται – Δικαιούχοι: 17.900

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων, οι οποίες υλοποιούνται από τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ως εξής:
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.
 • Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης.
 • Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.
 • Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
 • Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.
Ωφελούμενοι θα είναι:
Φοιτητές των TEI της χώρας.
Παρέχει:
 • Μαθήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) σε φοιτητές

Δράσεις υπ. Ανάπτυξης

1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος)

Εναρξη: α’ τρίμηνο 2013 – Δικαιούχοι: 1.600 άνεργοι

Περιλαμβάνει:
Επιχορήγηση ανέργων για την ίδρυση νέας επιχείρησης
Ωφελούμενοι θα είναι:
Άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ.
Παρέχει:
 • Κλιμακούμενη επιχορήγηση προϋπολογισμού από 20.000€ έως 150.000€.
 • Ποσοστά χρηματοδότησης της τάξης του 40 – 60%, ανάλογα με την περιφέρεια.
 • Πριμοδότηση βαθμολογίας στις περιπτώσεις ανέργων με τέκνα, ΑμEΑ, δημιουργίας νέως θέσεων εργασίας, συμμετοχής σε clusters, θερμοκοιτίδες ή άλλες συνεργατικές προτάσεις.
 • Κάλυψη λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης για το πρώτο έτος λειτουργίας της, δαπάνες για ενέργειες συμβουλευτικής (mentoring), καθώς και για την κάλυψη μίας νέας θέσης εργασίας.

2. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη τηςαπασχόλησης γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Εναρξη: α’ τρίμηνο 2013 – Δικαιούχοι: 1.500 άνεργες

Περιλαμβάνει:
Επιχορήγηση ανέργων γυναικών για την ίδρυση νέας επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ωφελούμενοι θα είναι:
Άνεργες νέες από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και έχουν την ιδιότητα της ανέργου ή είναι εγγεγραμμένες στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες που έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία (2010-2012), στις πολύτεκνες γυναίκες, στις επαπειλούμενες από τον κίνδυνο της ανεργίας γυναίκες και στις γυναίκες που υπάγονται στην ειδική κατηγορία των ΑμEΑ.
Παρέχει:
 • Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται η ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με τη χρηματοδότηση των παρακάτω επιλέξιμων δαπανών:
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, δαπάνες ίδρυσης, έξοδα προβολής κλπ)
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Δαπάνες κατάρτισης
 • Δαπάνες πρώτων υλών & ενδιάμεσων προϊόντων
 • Ετήσιο μισθολογικό κόστος για τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας
 • Ποσό επιχορήγησης από 10.000€ έως 20.000€ για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο και επιπλέον 12.000€ για την δημιουργία νέας θέσης εργασίας (ΝΘΕ) διάρκειας 12 μηνών.