Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Οι έξι προτεραιότητες για την Αυτοδιοίκηση από την Task Force

Oι ελληνικές αρχές καθόρισαν έξι άξονες προτεραιοτήτων για τη "διοικητική μεταρρύθμιση" όπως αναφέρονται στην έκθεση και εξειδικεύονται τους τομείς ως εξής : 

  • Καθορισμός των μεθόδων και των διαδικασιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δήμων και περιφερειών (πιλοτικές εφαρμογές: πολεοδομία, ανάπτυξη της υπαίθρου) 
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας δήμων και περιφερειών, για την επίτευξη ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο 
  • Βελτίωση της ικανότητας αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων από τις τοπικές αρχές (διαχείριση, απλούστευση των εν σειρά διαδικασιών λήψης αποφάσεων) 
  • Διαχείριση των αποβλήτων (κοστολόγηση, υπηρεσίες τιμολόγησης, δημοτικά τέλη καθαριότητας) 
  • Ενίσχυση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των κεντρικών πολιτικών αξιολόγησης των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα αποτελεσματικότητας και επισημαίνοντας τις υφιστάμενες χωροταξικές διαφοροποιήσεις 
  • Εποπτεία των δήμων και περιφερειών.