Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Η ρύθμιση όπως εντάχθηκε στο νομοσχέδιο...

Η ρύθμιση που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο ως το άρθρο 28 είναι πανομοιότυπη με αυτή που είχε συνταχθεί, τον περασμένο Μάρτη, όταν στην ηγεσία του τότε υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης βρισκόταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Και για να αποδίδονται τα του καίσαρος τω καίσαρι, επειδή άρχισε η πολιτική εκμετάλευση, η εξαίρεση του παραλιακού μετώπου και του συνόλου των 640 στρεμάτων είναι τεράστια επιτυχία, η οποία οφείλετε κατά πρώτο λόγο στους αγώνες που δόθηκαν από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, και ακόμα ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη (υπήρχε και η ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης) και κράτησε τη δέσμευση της...

Αναλυτικά, η ρύθμιση προβλέπει τα εξής:
Άρθρο 28
1. Η παράγραφος 5 του τμήματος του Παραρτήματος ΙV του ν. 4227/2014 (Α’ 156), το οποίο αναφέρεται στα «Προγράμματα Ειδικών Παρεμβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα για την Αττική» της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οργανωμένη πολεοδομική ανασυγκρότηση- ανάπτυξη στο παραλιακό μέτωπό 640 στρεμμάτων του δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας αξιοποιώντας πλεονεκτήματα της θέσης λόγω γειτνίασης με το λιμένα Πειραιά σύμφωνα με τις εξής κατευθύνσεις:
Α) Δημιουργία ενός πόλου υπερτοπικής εμβέλειας για την αναβάθμιση του δυτικού Πειραιά, με χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση χρήσεων αυτού του χαρακτήρα άμεσα συνδεδεμένων με τη λειτουργία του αστικού ιστού και στην χωροθέτηση συμπληρωματικών χρήσεων αναψυχής προς το θαλάσσιο μέτωπο.

Β) Εξασφάλιση σημαντικών αδόμητων χώρων για κοινόχρηστες χρήσεις και χρήσεις αναψυχής στην κατεύθυνσης αποκατάστασης της συνέχειας μεταξύ γειτονικής ενδοχώρας και παραλιακού μετώπου με τη δημιουργία εκτεταμένου πάρκου, κοινόχρηστου πρασίνου που θα προκύψει στο μεγαλύτερο ποσοστό από την εφαρμογή εργαλείων πολιτικής γης και εισφορών, όπως αυτά καθορίζονται από την πολεοδομική μελέτη ανάπλασης που εκπονείται από το δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας. Η χρήση αναψυχής θα εφαρμοστεί μετά την εξειδίκευσή της από την πολεοδομική μελέτη. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης που είναι δυνατόν να καθοριστεί από τη πολεοδομική μελέτη ορίζεται σε 0,15 επί της συνολικής έκτασης.
Γ) Προστασία και ανάδειξη των μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας, με επανάχρησή τους με συμβατές στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες ανάγονται στην ιστορικότητα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της περιοχής.
Δ) Εξασφάλιση αποτελεσματικής προσπέλασης με μέσα σταθερής τροχιάς για την εξυπηρέτηση του Πειραιά αλλά και για τη σύνδεση της περιοχής με το δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας.
2. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου Α.2 της απόφασης του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 20422/15-4-2014 (ΑΑΠ 142) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Τον καθορισμό Περιοχής Ανάπλασης και Ειδικής Παρέμβασης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 4277/2014, όπως ισχύει, ως πόλου υπερτοπικής εμβέλειας. 
 Επιφάνειας 640 στρεμμάτων στο παραλιακό μέτωπο του δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, με χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής, με προτεινόμενο συντελεστή δόμησης 0,15 στο σύνολο της έκτασης, όπως η περιοχή φαίνεται στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10.000, ο οποίος δημοσιεύεται με την παρούσα ρύθμιση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής».

Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 28
Ρυθμίσεις για τον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας

Η πρώην λιμενοβιομηχανική ζώνη Κερατσινίου- Δραπετσώνας, δηλαδή η ευρύτερη παραλιακή περιοχή γύρω από το παλιό εργοστάσιο λιπασμάτων, που βρίσκεται μεταξύ του επιβατικού και εμπορικού λιμένα του Πειραιά, αποτελεί μια ζωτικής σημασίας από άποψη θέσης περιοχής για τον δυτικό Πειραιά και ειδικότερα για το δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας.
Η περιοχή αυτή που αποτελούσε στο παρελθόν μια βασική βιομηχανική ζώνη για την περιοχή του Πειραιά είναι σήμερα ανενεργή βιομηχανικά, τα περισσότερα βιομηχανικά κτίρια έχουν κατεδαφιστεί και εμφανίζει σημαντικά προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Οι ισχύουσες διατάξεις υποβαθμίζουν σημαντικά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο της ευρύτερης περιοχής του δυτικού Πειραιά και ταυτόχρονα του δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.
Οι συνολικές χρήσεις γης που είχαν προσδιοριστεί για τη συγκεκριμένη περιοχή υποβάθμιζαν έτι περαιτέρω με χρήσεις βιομηχανικές, μεταποιητικές κλπ αλλοιώνοντας το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να στοχεύουν στη βελτίωση της επιβαρυμένης ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η περιοχή αυτή προβλέπεται πλέον ως περιοχή στρατηγικής παρέμβασης για την ποιοτική αναβάθμιση του δυτικού Πειραιά, όσο και για το δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας, με την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος και υποδομών, κύριων λειτουργιών, καθώς και διεξόδου αναψυχής προς το θαλάσσιο μέτωπο.
Συγκεκριμένα, προτείνονται χρήσεις αναψυχής, καθώς και χώροι αστικού πρασίνου, εμπλουτισμένες με εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, οι οποίες θα εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τόσο τις ανάγκες του εν λόγω δήμου όσο και τις ανάγκες του δυτικού Πειραιά.
Επίσης, προτείνεται η πολεοδόμηση της περιοχής, ώστε να υπαχθεί στις διατάξεις εισφορών γης και να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι και αναγκαίοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, που θα καθοριστούν από την πολεοδομική μελέτη.
Οι χρήσεις θα εξειδικευτούν από την πολεοδομική μελέτη ανάπλασης, η οποία θα εκπονηθεί από το δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας.
Ταυτόχρονα με την παρούσα διάταξη προσαρμόζεται, αντίστοιχα, η σχετική διάταξη της τροποποίησης του ΓΠΣ της δημοτικής ενότητας Κερατσινίου- Δραπετσώνας (αριθμ. 20422/2014 ΦΕΚ ΑΑΠ 142).
Η προτεινόμενη ρύθμιση στο σύνολό της τυγχάνει της στήριξης του δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, για την επεξεργασία της οποίας ο Δήμος συνέβαλε ουσιωδώς και το δημοτικό του Συμβούλιο την ενέκρινε με την υπ΄αριθμό 70/2015 απόφασή του. Υπογραμμίζει, επίσης, ότι την εν λόγω ρύθμιση στηρίζει και ψήφισε ο Δήμος Πειραιά και όλοι οι δήμοι της Β Περιφέρειας Πειραιά, Νίκαιας- Ρέντη, Κορυδαλλού, Περάματος, Σαλαμίνας, γεγονός που αναδεικνύει την ευρύτατη κοινωνική αποδοχή της ρύθμισης.