Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης

Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού* απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία ∆όμησης, μετά από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου ∆ήμου και σχετική Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήμου (Επιτροπή ποιότητας ζωής ή δημοτικού συμβουλίου), προσκομίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 1 η του αρθ. 2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2605/Β’/15-10-2013).
Αυτό διευκρινίζει έγγραφο της Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που στάλθηκε στις Υπηρεσίες Δόμησης και τις ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων και εκδόθηκε κατόπιν πολλών ερωτημάτων υπηρεσιών σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται και τις άδειες / εγκρίσεις που απαιτούνται στην περίπτωση κοπής δένδρων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού* όταν δεν αποτελεί συνοδευτική εργασία εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων διαμορφώσεων.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος, κατατίθεται οδοιπορικό σκαρίφημα, αντίστοιχο της περίπτωσης ια του παραπάνω άρθρου, που αφορά στα δημόσια ή δημοτικά έργα.
Σχετικό αρχείο:
ΔΑΟΚΑ/Γ’ – Έγγραφο 46794/4-12-2015 «Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης.»