Σάββατο 7 Ιουνίου 2014

Έως 30/7 προτάσεις των δήμων για χρηματοδοτούμενες καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές

 Αυτό το διάστημα τρέχουν προθεσμίες για προγράμματα και προτάσεις όπως το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) 2014 -2020. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο της αλλαγής της διοίκησης, υποθέτουμε ότι η νέα διοίκηση προετοιμάζεται, είναι ενημερωμένη και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση!
 
Προτάσεις για καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές μπορούν να υποβάλουν μέχρι στις 30 Ιουλίου δήμοι, περιφέρειες, δημόσιοι φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών για να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) 2014 -2020.
Οι προτεινόμενες δράσεις μπορούν να αφορούν τη φροντίδα των παιδιών, τη μακροχρόνια φροντίδα, τις υπηρεσίες δημόσιας απασχόλησης, την κατάρτιση, τη δια βίου μάθηση, την υγειονομική φροντίδα, την κοινωνική βοήθεια, τη στεγαστική υποστήριξη και κοινωνική στέγαση και τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Ωστόσο οι προτάσεις που μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Να είναι προσαρμοσμένες με τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις των συστημάτων πρόνοιας των κρατών μελών.
Να εισάγουν νέες πρακτικές, πολιτικές και να προβλέπουν στη μείωση του διοικητικού κόστους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Να υπερβαίνουν δηλαδή τις θεσμοποιημένες υπηρεσίες και να προσφέρουν απευθείας υπηρεσίες στον πολίτη.
Να ενισχύουν τις συνεργασίες και τις διευρυμένες συμπράξεις μεταξύ δημοσίων αρχών (σε κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο) και κοινωνικών εταίρων, παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων και ΜΚΟ. Το πρόγραμμα το διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διατεθούν 10-14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας.

Το EaSI συναπαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς μεταξύ 2007 και 2013:
τo Progress (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη), το οποίο στήριξε την εκπόνηση και τον συντονισμό των ενωσιακών πολιτικών για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία, τις συνθήκες εργασίας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων (61% του συνολικού προϋπολογισμού).
το EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης), ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών, το οποίο ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζομένων (18% του συνολικού προϋπολογισμού).
τις Μικροχρηματοδοτήσεις Progress, που στοχεύουν στην αύξηση της διαθεσιμότητας μικροπιστώσεων σε μεμονωμένα άτομα για την ίδρυση ή την επέκταση μικρής επιχείρησης (21% του συνολικού προϋπολογισμού).

Το EaSI δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης (ΕΤΠ), συγκροτεί ένα συνεκτικό σύνολο ενωσιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης.

Προϋπολογισμός του προγράμματος: Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €919,469,000. Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 9.2 εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 750.000€ (ελάχιστη) και 2.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Οι δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης με την Επιτροπή, μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, και να έχουν μέγιστη διάρκεια 36 μηνών και ελάχιστη διάρκεια 24 μηνών.

Η κοινοτική συνδρομή ανά άξονα του προγράμματος είναι η εξής: Άξονας Progress: ποσά που δεν υπερβαίνουν το 80% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.
Άξονας EURES: Ποσά που κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν το 95% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.
Άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας:

Εκτός από την περίπτωση των κοινών δράσεων, οι χρηματοδοτικές πιστώσεις που διατίθενται για τον Άξονα αυτό καλύπτουν το πλήρες κόστος των δράσεων που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής προς τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι ζημιές από εγγυήσεις, τα τέλη των οντοτήτων για τη διαχείριση της συνεισφοράς της Ένωσης και κάθε άλλη επιλέξιμη δαπάνη.
Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει κυρίως τις υπηρεσίες μίας στάσης, εξατομικευμένες υπηρεσίες και καινοτόμες εταιρικές σχέσεις.

Επιλέξιμοι φορείς: Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
Οι αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, φορείς παροχής υπηρεσιών, κλπ. Επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας διευρυμένων συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων αρχών (σε κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο) και κοινωνικών εταίρων, παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων και ΜΚΟ, καθώς θεωρούνται κρίσιμα εργαλεία για την επιτυχή υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30η Ιουλίου 2014, ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής SWIM και να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση:

European Commission DG EMPL D/1, Call for proposals VP/2014/008B-1049 Bruxelles Belgium ή δια χειρός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύθυνση: European Commission DG EMPL D/14/008 Central Courier Service Avenue du Bourget, 1B-1140 Evere Belgium
Περισσότερες Πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το έντυπο της αίτησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en&callId=408&furtherCalls=yes 
αλλά και στο σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών eggr22249-05062014
localit.gr