Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Σε διαβούλευση το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Ίδρυση «Ελληνικού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΕΟΔΑ), δημιουργία «Ηλεκτρονικής Αγοράς Αποβλήτων» (ΗΑΑ), θέσπιση ειδικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων στις επιχειρήσεις καθώς και θέσπιση Ζώνης Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΖΕΔΑ) με βάση τη νησιωτικότητα και τη κατανομή του τουρισμού στη χώρα προβλέπει το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων το οποίο δόθηκε σήμερα από το ΥΠΕΚΑ για δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο των αλλαγών που προτείνονται ανοίγει για πρώτη φορά ένα παράθυρο για την εισαγωγή και άλλων τρόπων διαχείρισης των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα  στο Νέο σχέδιο προβλέπεται «ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, με επιλογή κατάλληλου μείγματος  σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας».
Με το Νέο Σχέδιο αναπροσδιορίζονται οι διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας.  Όπως δήλωσε ο υπουργός Γιάννης Μανιάτης «η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδιασμού και του Προγράμματος Πρόληψης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση, επέκταση και αναπροσδιορισμό των διαδικασιών της διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας»
Στόχοι
Το Νέο Σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη των παρακάτω προτεραιοτήτων:
1. Πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και μείωση της ποσότητάς τους
2. Προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, αναβάθμιση και διεύρυνση του πεδίου της και στα βιοαπόβλητα

3. Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης και πλήρης αποκατάσταση των ΧΑΔΑ
4. Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, με επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (μεταφόρτωση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, ανάκτηση υλικών και ενέργειας, ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται).
5. Χωροταξικά ορθολογική κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων
6. Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων βάσει ειδικών σχεδίων
Το ΥΠΕΚΑ χαρακτηρίζει ως «κρίσιμη» τη  γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να υιοθετηθεί ένα νέο σχέδιο διαχείρισης.
Οι καινοτόμες προτάσεις
Στη μελέτη που συνοδεύει το νέο σχεδιασμό συμπεριλαμβάνονται και μια σειρά από καινοτόμες προτάσεις. Μεταξύ άλλων και οι εξής:
1. Η θέσπιση Ζώνης Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΖΕΔΑ) με βάση τη νησιωτικότητα και την κατανομή του τουρισμού στη χώρα, που θα μπορούσε ενδεχομένως να συμπληρωθεί με αντίστοιχη προσέγγιση στις απομονωμένες και ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου οι συνθήκες παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων διαφοροποιούνται σημαντικά από τα αστικά κέντρα.
2. Η δημιουργία «Ηλεκτρονικής Αγοράς Αποβλήτων», δηλαδή εμπορικής ηλεκτρονικής ζώνης, για αξιοποιήσιμα απόβλητα.
3. Η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση.
4. Θέσπιση ειδικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό αναπροσαρμόζονται τα περιφερειακά σχέδια, με ευθύνη της Τοπικής και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Το ΥΠΕΚΑ παραδέχεται ότι η  διαχείριση των αποβλήτων δεν έχει φτάσει ακόμη στα απαιτούμενα επίπεδα αποτελεσματικότητας, ώστε ο κάθε πολίτης και ο κάθε παραγωγός αποβλήτων, που φέρει την ευθύνη των αποβλήτων του, να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο σύστημα διαχείρισης. Η παραγωγή στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα εξακολουθεί να αυξάνεται, παρότι η οικονομική κρίση επιδρά κατασταλτικά στις ποσότητες απορριμμάτων που παράγονται στη χώρα.

Τα σχετικά κείμενα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ :