Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Οδηγίες στους δημάρχους για "αυστηρά" ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς!

Δυσκολεύουν τα πράγματα για τη σύνταξη των προυπολογισμών των Δήμων. 
Με κοινή Υπουργική απόφαση την οποία συνυπογράφουν ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Οικονομικών δίνονται οδηγίες προς τους Δήμους πως να συντάξουν τους προϋπολογισμούς του 2012.
Στην ΚΥΑ περιγράφονται με σαφήνεια οι αλλαγές στον τρόπο σύνταξης του προϋπολογισμού αλλά και η υποχρέωση των ΟΤΑ να έχουν πραγματικά και ουσιαστικά ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και όχι τεχνητά όπως τα προηγούμενα χρόνια. 
Ελπίζουμε να έχει διαβαστεί η απόφαση και να έχουν πράξει ανάλογα όσοι συνέταξαν και ψήφισαν τον προϋπολογισμό γιατί  η αντιπολίτευση με ανακοίνωση της διατυπώνει ενστάσεις! και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση πρέπει να ελεγχθεί από τον ελεγκτή Νομιμότητας! 

Μερικά σημαντικά σημεία που θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους όσοι συντάσσουν προϋπολογισμούς σύμφωνα με την απόφαση!
  • Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.
  • Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου. 2. Το σύνολο των δαπανών αφαιρουμένων των χρεολυσίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια.
  • Δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
  • Εάν με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί ότι σε αυτόν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
  • Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται για έλεγχο στον Ελεγκτή Νομιμότητας.
  • Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Ομοίως αντίστοιχη ανάρτηση γίνεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. 
  • Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου (ολόκληρη η απόφαση)