Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο!

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου συνεχίζεται. 
Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να καταθέσουν αίτηση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου επί των οδών Γ. Αφάρα 101 & Αναλήψεως στην Δραπετσώνα, καθημερινά 9.οο πμ.- 13.οο μμ., από 25/1/16 έως 12/2/16 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς
3. Αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5.Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικού έτους 2014) & έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1
6.Αντίγραφο δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση Περιουσιολογίου 2015

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου :
7.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο
8. Βιβλιάριο απορίας σε ισχύ
9. Πιστοποίηση Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ
10. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας σε ισχύ, θεωρημένο από την Εφορία
11. Βεβαίωση ενήμερου δανείου πρώτης κατοικίας
12. Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε πρόγραμμα άλλου Δήμου ( όταν ο ενδιαφερόμενος είναι δημότης ή κάτοικος άλλου Δήμου)
13. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από την κοινωνική λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)

Τα οικονομικά κριτήρια για την συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:
Α) για τα μοναχικά άτομα το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό) να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ
Β) για ζευγάρι ή οικογένειες με κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα το ανώτερο ποσό προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος με τελικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ
Γ) για άτομα με αναπηρία άνω του 67% το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 με τελικό εισόδημα έως 9.000 ευρώ
Δ) Σε περίπτωση ενοικίου αφαιρείται από δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα
Ε) Για οφειλέτες δανείου α΄ κατοικίας αφαιρείται από δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον το δάνειο καταβάλλεται, δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα και διαμένουν στην συγκεκριμένη κατοικία.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δε λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση, από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.