Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

21 προσλήψεις στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας:
6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
6 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
1 ΔΕ Οδηγών
(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
4 ΔΕ Δενδροκόμων –Δενδροκηπουρών
1 ΔΕ Υδραυλικών
1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
1 ΔΕ Τεχνιτών Πλακάδων
1 ΔΕ Σιδηρουργών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/01/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/01/2016.
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τ.Κ.18756, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κυρίας Τσελεπίδου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2132074641). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).  προκήρυξη εδώ