Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Μείωση – κατάργηση αποζημιώσεων αιρετών, πάγωμα προσλήψεων στους δήμους

Μείωση κατά 50% της αντιμισθίας τω προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων και των εξόδων παράστασης για επιτροπές και ιδρύματα των ΟΤΑ, κατάργηση της αποζημίωσης των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου συμβούλων, μείωση του αριθμού των συμβούλων και των συνεργατών στους ΟΤΑ είναι τα βασικά μέτρα που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο για τον περιορισμό  των δαπανών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και μηδενισμός των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού . Συγκεκριμένα:
  • Μειώνεται η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων κατά 50%. Κατά 50% μειώνονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αμοιβές διοικητών,υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων και διευθυνόντων συμβούλων, καιθώς και των μελών του Δ.Σ. ιδρυμάτων ΝΠΔΔ των δήμων και των περιφερειών, καθώς και τωνΝΠΙΔ αυτών, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων των ΟΤΑ, αλλά και των Α.Ε. στις οποίες οι ΟΤΑ συμμετέχουν σε ποσοστό άνω του 50%.
  • Καταργείται η αποζημίωση για τις συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων και οικονομικών επιτροπών.
  • Καταργούνται όλα τα επιδόματα εορτών και αργίας για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, ενώ αναστέλλονται μέχρι το 2016 οι διατάξεις που αφορούν στη χορήγηση Κινήτρων Επίτευξης Στόχων.
  • Οι θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών διαμορφώνονται ως εξής: Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) συνίσταται μια (1) θέση, έως τέσσερις (4) συνιστώνται δύο (2) θέσεις, έως πέντε (5) συνιστώνται τρεις (3) θέσεις, έως έξι (6 ) συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις, έως (8) συνιστώνται πέντε (5) θέσεις, έως εννέα (9 ) συνιστώνται έξι (6) θέσεις, έως δώδεκα (12) συνιστώνται επτά (7) θέσεις, ενώ από (13) και άνω συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις.
    Εξαιρούνται οι δήμοι που με βάση την τελευταία απογραφή του 2011 έχουν νόμιμο πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων οι οποίοι και διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων που προβλέπεται στο άρθρο 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143 ).
  • Μέχρι τέλος του 2016 οι ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού δεν επιτρέπεται να προσλάβουν μόνιμο και με συμβάσεις αορίστου χρόνου προσωπικό στις κατηγορίες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στις προσλήψεις προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ισχύει η αναλογία «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις».
  • Οι προσλήψεις  και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν.3833/2010.
  • Καταρτούνται οι θέσεις  μετακλητών ιδιαιτέρων γραμματέων δημάρχων που έχουν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων καθώς και δημοσιογράφων στις περιφέρειες.