Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

38 προσλήψεις στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας


Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας θα προσλάβει  τριάντα οκτώ (38) ατόμων εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, των κάτωθι ειδικοτήτων ως εξής:
5 Παρκαδόροι ΥΕ
3 Καθαριστές-καθαρίστριες ΥΕ
12 Φύλακες ΥΕ
18 Μπουφετζήδες ΔΕ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή – υπεύθυνη δήλωσή τους,  πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
Φωτοτυπία όλων των δικαιολογητικών από τα οποία αντλούν μόρια για την πρόσληψή τους (π.χ. βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, οικογενειακή κατάσταση, εκκαθαριστικό, αναπηρία, κατοικία, κλπ.).
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:

α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παρεγράφηκε,

γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση

δ) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν απασχολήθηκε σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ της παρ. 1, του άρ. 14 , του ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός ο υποψήφιος έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.πηγη
Προκήρυξη εδώ