Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

Μέχρι τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία

Ξεκινά άμεσα η προετοιμασία των Δημοτικών Σχολείων για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε σχετική εγκύκλιο, η οποία διευκρινίζει τις λεπτομέρειες για τα ωρολόγια προγράμματα, την κατανομή των τμημάτων, τις επιμορφωτικές δράσεις, τους υποστηρικτικούς θεσμούς καθώς και όλες τις διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου.

Τονίζεται ότι από την επόμενη σχολική χρονιά αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στα Ολοήμερα και οι μαθητές τρίτεκτων οικογενειών ενώ χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφονται τα παιδιά οικογενειών που διαμένουν σε κέντρα και δομές φιλοξενίας του κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στο πρωινό πρόγραμμα και δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), ενώ έγινε δεκτό και το αίτημα των εκπαιδευτικών η ώρα σίτισης να υπολογίζεται ως διδακτική ώρα.

Οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης των γονέων ή κηδεμόνων τους, (Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο) έως τις 12/06/2017, στην εκάστοτε σχολική μονάδα.

Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, με λειτουργικότητα 4θέσια και άνω, μπορεί να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Για τη συγκρότηση τμημάτων Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών που αναγράφεται στη σχετική δήλωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών κατά την εγγραφή τους.
β) Ενδιάμεση αποχώρηση μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της δεύτερης ώρας (15.00) του Ολοήμερου Προγράμματος εφόσον υπάρχει σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς/κηδεμόνες.
γ) Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του προγράμματος, στις 16.00.

Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6θέσια και πάνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 μαθητές.

Διευκρινίζεται ότι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται:
Α. Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση εργοδότη ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
Δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα έχουν και οι μαθητές των οποίων ο ένας από τους δύο γονείς εργάζεται.
Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμη κι αν δεν έχει εξοφληθεί.

Β. Μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις, γονείς ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης, φυλακισμένοι γονείς).

Γ. Παιδιά των οποίων οι γονείς είναι πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας του κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, και τα οποία παρακολουθούν μαθήματα της πρωινής ζώνης και δεν είναι ενταγμένα στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων).

Σε ό,τι αφορά τώρα την Πρωινή Ζώνη (07.00 - 08.00), θα λειτουργήσει στα σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη.
Σε αυτήν έχουν δικαίωμα συμμετοχής μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου, ενώ ο ελάχιστος αριθμός λειτουργίας Πρωινής Ζώνης είναι οι 7 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8θέσια και 10 μαθητές για 9θέσια και άνω σχολεία. efsyn.gr