Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

Αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων!


Στις 6-12-2016 συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής και το 1ο θέμα είναι: 
Συζήτηση και λήψη απόφασης: “Έγκριση 2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Αττικής” (άρ. 35 Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε την παρ. 2 του άρ. 31 Ν. 4342/2015 - ΦΕΚ143/τ.Α’/9-11-2015 και ισχύει).

Η περιοχή μας εκπροσωπείται είναι εκεί; 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ