Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί για τους ΟΤΑ
Το υπουργείο Οικονομικών "ενημερώνει", με απόφασή του,  ότι οι προϋπολογισμοί των Δήμων πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί!  
 Στην απόφαση το υπουργείο, θέτει ζήτημα ενδεχόμενης αύξησης των ιδίων εσόδων με αύξηση των δημοτικών τελών, βάζει το πλαίσιο για πιθανές προσλήψεις, απαγορεύει τα δάνεια για λειτουργικές δαπάνες, προτείνει να εξεταστεί  χαμηλότερη αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, και τονίζει ότι οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες, όπως επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, τα βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ά. πρέπει να περιορισθούν στα "απολύτως αναγκαία"! 
Υποθέτουμε ότι  οι νέοι διοικούντες στο δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έχουν ενημερωθεί και έχουν λάβει τα μέτρα τους! Όλοι αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αποφάσεις, οι οποίες θα δώσουν το στίγμα της νέας διοίκησης, μιας διοίκησης με στελέχη και στήριξη από την αριστερά!
Η  μείωση των δημοτικών τελών, η κατάργηση των τροφείων, η μείωση ή και κατάργηση της ακριβής συμμετοχής στα προγράμματα του κολυμβητηρίου, τα δωρεάν πολιτιστικά προγράμματα και μια σειρά από άλλα μέτρα, λογικά, θα πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για την ανακούφιση των κατοίκων της περιοχής οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες...
...
Ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς οφείλουν να έχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες, κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών του 2015, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, «η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική» και «το σύνολο των δαπανών, μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια». 
Συγχρόνως, πέρα από τις δαπάνες και τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν από τον δήμο, στον προϋπολογισμό εγγράφονται και οι προβλέψεις μη είσπραξης εντός του οικονομικού έτους υπολοίπων, βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα έτη.

Σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη, η απόφαση θέτει ζήτημα ενδεχόμενης αύξησης των ιδίων εσόδων από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι «οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας, σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του 2014».
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μεγαλύτερες δαπάνες από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις, προκύπτει καταλογισμός για τα όργανα που έχουν εγκρίνει ή συμπράξει στις δαπάνες.
Όπως αναφέρεται, «σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης».
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για τις αποδοχές προσωπικού, σημειώνεται ότι πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων και αφού εκτιμηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος διαθεσιμότητας - κινητικότητας των ΟΤΑ και της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, αλλά και ο προβλεπόμενος αριθμός αποχωρήσεων προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. 
Προσλήψεις είναι δυνατές μόνον εφόσον προβλέπονται κονδύλια για τον σκοπό αυτόν. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, η δαπάνη για προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για παροδικές και εποχικές ανάγκες ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνον από εγγεγραμμένα έσοδα για τον σκοπό αυτό και όχι από έσοδα για άλλο σκοπό.
Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, οι ΟΤΑ (δήμοι και Περιφέρειες) απαγορεύεται να συμπράττουν δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. 
Στην απόφαση τονίζεται η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πρέπει να εξεταστεί η πρόβλεψη χαμηλότερης αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, για μετακινήσεις, προμήθειες, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά. 
Σημειώνεται ότι οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες, όπως επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, τα βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ά. πρέπει να περιορισθούν στα απολύτως αναγκαία και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησής τους από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου.
Πηγή: ΑΜΠΕ