Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

Διαβούλευση της (ΣΜΠΕ) για τα σκουπίδια


Η περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι δόθηκε το «πράσινο» φως για την έναρξη της επίσημης διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής, έδωσε το ΥΠΕΝ
Συγκεκριμένα, με την από 9/08/2022 επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ (με αρ. πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82797/5648), διαβιβάζονται όλα τα σχετικά έγγραφα και καλούνται 
Α. όλες οι εμπλεκόμενες Δημόσιες Αρχές και 
Β. το Περιφερειακό Συμβούλιο να διατυπώσουν γνώμη και ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη ΣΜΠΕ εντός 45 ημερών.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ στο σύνδεσμο εδώ