Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο Δήμος Περάματος προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη  & της Επιχείρησης. 
Στο Κερατσίνι τι σκέφτονται; 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 02-02-2015 στις 18:00 μ.μ.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, τηλέφωνα 210 4092213 & 210 4092215. πηγή