Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Η συνεδρίαση θα γίνει "δια περιφοράς".

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4365/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167/30.10.2019), ο οποίος περιλαμβάνει πολλές διατάξεις για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μεταξύ αυτών, είναι η ρύθμιση της «περιφοράς» ως τρόπου συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων, δηλαδή συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατεπείγοντα θέματα μπορεί να γίνονται ακόμα και με τηλεφωνική επικοινωνία.

Ενστάσεις δεν διαβάσαμε. Ίσως δεν έχουν γίνει γνωστές οι διατάξεις του νόμου. Όμως μια τέτοια πρακτική, αν εφαρμοστεί από προέδρους δημοτικών συμβουλίων, θα είναι μια κακή πρακτική! Ποιο θα είναι το όριο για να χαρακτηριστεί ένα θέμα κατεπείγον; Να μη χαθεί κάποια τελική ημερομηνία είναι η απάντηση!  Κι εάν σκόπιμα οδηγείται στο σημείο αυτό η διαδικασία;

Υπάρχει όμως και ένα πιο σοβαρό θέμα. Αποφάσεις χωρίς δημόσιο διάλογο και δημοσιότητα, έστω και για κάποια κατεπείγοντα θέματα θα είναι αποφάσεις νόμιμες μεν, σύμφωνα με τον νόμο της κυβέρνησης, αλλά αποφάσεις που καταργούν την πολιτική αντιπαράθεση, τη συμμετοχή, τον ρόλο της  αντιπολίτευσης, τη δημοκρατική λειτουργία. Και είναι σίγουρο, ότι μόλις κατακαθίσει ο κουρνιαχτός, θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα γίνει κατάχρηση στην εφαρμογή της διάταξης από προέδρους δημοτικών συμβουλίων! Στο άρθρο δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες κάποιες ενέργειες, προϋποθέσεις, βήματα που πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται για να αποφασιστεί στο "δια περιφοράς"! Εδώ γίνονται συνεδριάσεις, όπου δεν γνωστοποιείται ούτε στην ιστοσελίδα η ημέρα της συνεδρίασης, τώρα που ο νόμος το επιτρέπει θα σταθούν όλοι στο ύψος των περιστάσεων;

Το επίμαχο άρθρο
Το άρθρο 184 του ν.4365/2019 πρόσθεσε στο τέλος της παρ.5 του αρ.67 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) νέα εδάφια. Εκεί μέχρι χθες οριζόταν μόνο το εξής:« 5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. »

Τα νέα εδάφια του νόμου :
« Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»
Ο νόμος 4635/2019 ΕΔΩ